6284 sayılı kanunun amaç ve de kapsamına ilişkin düzenlemeler içeren 1. Maddesinde; şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ya da tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan bireyler 6284 sayılı kanun kapsamında korunması ve bu bireylere yönelik şiddetin önlenmesinin amaçlandığı belirtilmiştir.


6284 sayılı kanunun 2. Maddesinde yer alan terimler için tanımlamalar yapılırken “şiddet” teriminden ne anlaşılması gerektiğine ilişkin tanıma da yer verilmektedir. Bu duruma göre; şiddet:”kişinin fiziksel, cinsel, psikolojik ya da ekonomik açıdan zarar görmesi ile ya da acı çekmesi ile sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketleri buna yönelik tehdit ve baskıyı ya da özgürlüğün keyfi engellenmesini de içeren toplumsal, kamusal veya özel alanda meydana gelen fiziksel, cinsel, psikolojik, sözlü veya ekonomik her türlü tutum ve davranışı” olarak tanımlanmıştır.

 

6284 Sayılı Kanun Kapsamındaki Tedbirler Nelerdir?


6284 sayılı Kanun kapsamında alınacak tedbirleri öncelikle şiddet mağdurları ve de şiddet uygulayanlar hakkında ayırmak mümkündür. Bu kapsamda şiddet mağdurlarına yönelik alınan tedbir kararlarına “koruyucu tedbir kararları”; şiddet uygulayanlar hakkında uygulanacak tedbir kararlarına ise “önleyici tedbir kararları” denilmektedir. Bu her iki tedbir kararlarını alacak makamlara göre kanun sınıflandırmaya gitmiş ve de 6284 sayılı kanun 3. Maddede mülki amir ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk amirlerince verilecek koruyucu tedbir kararlarına; 6284 sayılı kanun 4. Maddede ise hâkim tarafından verilecek koruyucu tedbir kararlarına değinmiştir. 6284 sayılı kanun 5. Maddesinde hâkim tarafından ve gecikmesinde sakınca bulunan hallerde kolluk amirlerince verilecek önleyici tedbir kararları hüküm altına alınmıştır.


Hâkim Tarafından Verilecek Koruyucu Tedbir Kararları.


Hâkin tarafından verilebilecek koruyucu tedbir kararları 6284 sayılı Kanun 4. Maddesinde aşağıdaki biçimde sıralanmıştır.


İşyerinin değiştirilmesi.


Bireyin evli olması hâlinde müşterek yerleşim yerinden ayrı yerleşim yeri belirlenmesi.
22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunundaki şartların varlığı durumunda ve korunan bireyin talebi üzerine tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması.
Korunan bireyin bakımından hayati tehlikenin bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için diğer tedbirlerin yeterli olmayacağının anlaşılması durumunda ve ilgilinin aydınlatılmış rızasına dayalı olarak 27/12/2007 tarihli ve de 5726 sayılı Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve de ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

 


6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması | Aile Hukuku | Demircan Hukuk Bürosu  

 

Eskişehir Avukat büroları arasında olan Demircan Hukuk Bürosu Eskişehir Avukatları üyesi Evren Demircan öncülüğünde Eskişehir'de; Aile Hukuku, alanında Danışmanlık ve Avukatlık hizmetleri sunar.

Avukatlık ve Danışmanlık hizmetilerimiz ile ilgili bilgi almak için;
Eskişehir Barosu Avukatları arasında yer alan Avukat Evren Demircan ve Demircan Hukuk bünyesinde bulunan avukatlarımıza ulaşabilirsiniz.

İletişim : 0 (554) 292 59 61

 

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka
Boşanma Davasında Velayet ve Nafaka;

Reşit olmayan ya da hacir altında bulunan çocukların sahip oldukları haklar ve mükellefiyetlere ilişkin hususlar. Bu durum Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Çocuklar üzerinde velayet hakkı anne ve baba tarafından birlikte kullanılır. Anne ve baba velayetin yürütülmesi hususunda anlaşamazlar ise babanın reyi muteberdir. Çocuk küçükken anne ve babasının velayetine tabidirler. Anne ve babanın biri vefatı durumunda ise velayet sağ kalan bireye verilir. Boşanma durumunda ise velayet hakkı, çocukların teslim edildiği bireye aittir.
Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)
Ceza erteleme, TCK.51. Madde ve gerekçesi

Ceza erteleme, mahkeme suçlu olan kişinin suçunu tespit ettikten sonra, mahkeme bu kişinin daha suç işlemez diye düşünmesi halinde hapis cezasının ertelenmesine karar verir.Ceza İnfaz Kanunu hükümlerine göre, suç işleyen kişi işlediği suçtan dolayı cezalandırılır. Fakat bazı şartların bir araya gelmesiyle, kişiye verilen cezanın cezaevinde infazından vazgeçilebilir. Böylece hapis cezasının ertelenmesi olayı gerçekleşir. Suçu işlediği tespit edilen kişinin, bir daha suç işlemeyeceğine inanılırsa, cezanın ertelenmesine karar verilir.
Velayet Davası Nedir?
Velayet Davası Nedir?

Boşanma davalarında en büyük sorunlardan biri de çocuğun velayetinin kimde olacağı konusudur. Hâkimler velayet konusunda karar verirken çocuğun menfaatini göz önünde bulundurmak zorundadır. Zaten velayet davalarında asıl unsur çocuğun menfaatidir. Boşanma gibi durumlarda, velayet davası kime verileceği, çocuğun hangi ebeveyn tarafından alınacağı, velayeti almayan bireyin çocuğu hangi koşullarda ve ne sıklıkla göreceği tamamen çocuğun menfaati gözetilerek verilen bir karardır.

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmes...

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebil...

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Tanıma Tenfiz Davası