Edinilmiş mallar Boşanmada Edinilmiş Mal ve Kişisel Mal Ayrımı


Boşanmada Edinilmiş Mal ve Kişisel Mal Ayrımı; 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren aile hukuku alanında meydana gelen en önemli yeniliklerden biriside yasal mal rejimi olan mal ayrılığı rejimidir. Yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimi olarak da benimsenmektedir.


Edinilmiş mallara katılma rejimi mal ayrılığı esasına dayanmaktadır. Edinilmiş mallara katılma rejimi süresince eşler, kanuni sınırlamalar gizli kalmak şartıyla, mal ayrılığı rejimindeki gibi, sahip oldukları malları yönetme, kullanma ve onlar üzerinde istedikleri gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptirler. Fakat bu rejiminin bitmesiyle, mal ayrılığından farklı olarak, her eş diğer eşin edinilmiş mallarının değeri üzerinden kural olarak bir şahsi hakka sahip olacaktır.


Edinilmiş Mallar


Edinilmiş mallar MK 219"da düzenlenmiştir. Maddenin 1. Fıkrasında edinilmiş mal tanımı “Edinilmiş mal, bir eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiği mal varlığı değeridir.” şeklinde yapılmıştır.
Edinilmiş malların, bir mal varlığı değeri olmak zorundadır. Şöyle ki eşlerden her biri ekonomik değeri olan ve paraya dönüştürülebilen bir varlığa sahip olmak zorundadır.
Yasa, bir mal varlığı değerinin ‘edinilmiş mal" olarak kabul edilebilmesi için iki koşul öne sürmüştür:

Mal Rejiminin Devamı Süresince Kazanılma Şartı.


İlk olarak edinilmiş malların neler olduğu tespit edilmelidir. Böylelikle yasal mal rejiminin tasfiyesi halinde, eşlerin hakları belirlenmektedir. Buradaki tespit edilmesi gereken en önemli konu, mal rejiminin başlangıç ve sona erme tarihinin belirlenmesidir. Çünkü yasal mal rejiminin başlangıç tarihinin bilinmesi, hangi malların kişisel, hangi malların edinilmiş mal olduğunun belirlenmesinde önem taşır. Eğer mallar, yasal mal rejiminin başlangıç tarihinden önce edinilmişse, bu mallar kişisel mallardır ve mal rejiminin tasfiyesinde tasfiye dışı tutulacaktırlar.


Karşılığı Verilerek Emek Karşılığı Edinilen Kazanımlar.


Edinilmiş mallara katılma rejimi, emeği hiçe saymayan bir rejimdir. Bu rejim, emek karşılığı kazanımlarda, diğer eşin katkısının karşılanması gerektiği kuralını benimsemektedir.
Bu rejim esasında, emek vererek elde edilen mallarda diğer eşin, bu mal varlığında hak sahibi olması söz konusu değildir.
Yasada Özellikle Belirtilmiş ve Edinilmiş Mal Olarak Sayılmış Mal Varlığı Değerleri


Çalışmasının Karşılığı Olan Edinimler
Bir eşin, çalışmasının karşılığı olarak elde ettiği mal varlığıdır. Örneğin eşlerden birinin, kendi kazancıyla almış olduğu ev edinilmiş maldır.


Çalışma Gücünün Kaybı Nedeniyle Ödenen Tazminatlar
Burada bahsi geçen tazminatlar, özellikle Borçlar Kanunu"nda düzenlenmiş olan haksız fiile dayalı olarak ödenen tazminatlardır.Bunlar da aslında edinilmiş mal tanımında geçen emek karşılığında edinilmiş mallardır. Kişi, çalışma gücünü kaybetmiş olmasaydı çalışmaya devam edecekti ve kazancıyla elde edeceği mallar edinilmiş mal olacaktı.Bu nedenle çalışma gücü kaybı nedeniyle ödenen tazminatlarda edinilmiş mallar olarak sayılmaktadır.


Kişisel Malların Gelirleri


Bu maddeye göre kişisel malların tüm gelirleri edinilmiş mal olarak kabul edilmiştir. Örneğin, eşlerden birine miras olarak geçen ev edinilmiş maldır. Ancak şunu belirtmeden geçmeyelim; MK 221/2 de “eşler mal rejimi sözleşmesi ile kişisel mallarının gelirlerinin edinilmiş mallara dahil olmayacağını da kararlaştırabilirler” denilmiştir.


Edinilmiş Malların Yerine Geçen Değerler


Eşlerden birinin miras olarak sahip olduğu para ile aldığı ev edinilmiş maldır.


Kişisel Mallar


Bir eşin bütün malları edinilmiş maldır. MK madde 222/3 de “bir eşin bütün malları aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edilir” şeklinde bu durum ortaya konmuştur. Madde 220"de kişisel mallar sınırlı olarak kabul edilmiştir. Bu maddeye göre kişisel malları iki grupta ele alabiliriz.


Kanundan Kaynaklanan Kişisel Mallar

 

Kişisel Kullanıma Yarayan Eşya;

 

Eşlerden birinin sadece kişisel ihtiyaçlarına yarayan eşya, gerekli olan giyim ve kişiye ait eşyalar özel kullanım eşyalarıdır. Bu maddeye göre, kıyafetler, saat, çanta, spor aletleri vb. gibi eşyalar örnek olarak verilmiştir.


Katılma Rejiminin Başlamasından Önceki Mallar:


Katılma rejiminin başlamasından önceki mallar, eşler arasındaki edinilmiş mallar, eşin kişisel malıdır.

 

Bir Eşin Sonradan Miras Yoluyla Edindiği Mal Varlığı Değerleri:


Burada edinilmiş mallara katılma rejimi başladıktan sonra, yani katılma rejimi sürerken bir eşe miras yoluyla kalan mal varlığı değerlerinden bahsedilmektedir. Burada mirasçılığın yasal ya da iradi olmasının önemi yoktur.


Karşılıksız Kazanma Yoluyla Elde Edilen Mal Varlığı Değerleri:


Bir mal varlığı değeri eşlerden biri tarafından herhangi bir emek sarf etmeden kazanılmışsa, bu mal varlığı değeri kişisel maldır.


Sözleşmeden Kaynaklanan Kişisel Mallar


Bir Mesleğin İcrası Veya İşletmenin Faaliyetine Ayrılmış Mal Varlığı Değerleri:


MK madde 221/1 de “eşler mal rejimi sözleşmesiyle bir mesleğin icrası ya da işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken mal varlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını kabul edebilirler” denilmektedir.


Kişisel Malın Gelirleri:


MK madde 219/4 kişisel mal gelirlerini edinilmiş mal olarak kabul etmektedir. Fakat bu mallarda madde 221/2"ye göre sözleşme ile kişisel mal olarak geçmektedir.

 

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka
Boşanma Davasında Velayet ve Nafaka;

Reşit olmayan ya da hacir altında bulunan çocukların sahip oldukları haklar ve mükellefiyetlere ilişkin hususlar. Bu durum Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Çocuklar üzerinde velayet hakkı anne ve baba tarafından birlikte kullanılır. Anne ve baba velayetin yürütülmesi hususunda anlaşamazlar ise babanın reyi muteberdir. Çocuk küçükken anne ve babasının velayetine tabidirler. Anne ve babanın biri vefatı durumunda ise velayet sağ kalan bireye verilir. Boşanma durumunda ise velayet hakkı, çocukların teslim edildiği bireye aittir.
Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)
Ceza erteleme, TCK.51. Madde ve gerekçesi

Ceza erteleme, mahkeme suçlu olan kişinin suçunu tespit ettikten sonra, mahkeme bu kişinin daha suç işlemez diye düşünmesi halinde hapis cezasının ertelenmesine karar verir.Ceza İnfaz Kanunu hükümlerine göre, suç işleyen kişi işlediği suçtan dolayı cezalandırılır. Fakat bazı şartların bir araya gelmesiyle, kişiye verilen cezanın cezaevinde infazından vazgeçilebilir. Böylece hapis cezasının ertelenmesi olayı gerçekleşir. Suçu işlediği tespit edilen kişinin, bir daha suç işlemeyeceğine inanılırsa, cezanın ertelenmesine karar verilir.
Boşanma Davası Ücretleri, Mahkeme Masrafları Nedir?
Boşanma İşlemleri nasıl yapılır,

Boşanmaya karar veren çiftlerin en merak ettikleri konuların başında Boşanma süreci için gerekli belgeler, Boşanma Davası açma işlemleri nelerdir gibi sorular gelmektedir. Boşanma sürecinin Anlaşmalı yada Çekişmeli olarak farklılık göstermesi de dava sürecini etkilemektedir. Çekişmeli Boşanmalarda dava sürecinin uzun ve sancılı bir süreçte devam etmesi boşanmaya karar veren her iki tarafında beklentilerini karşılayamamakta çoğu zaman her iki tarafta Boşanma kararının sonuçlarından memnun kalmamaktadır.
Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Nedir? (Tck 299)
Cumhurbaşkanına hakaret suçunun unsurları (Y16CD-K.2017/4807):

Cumhurbaşkanına hakaret suçu, kişilere ve şerefe karşı suçlar içerisinde değil Devlete karşı işlenmiş suçlar bölümünde düzenlenerek Devleti temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamının saygınlığının korunması amaçlanmıştır. Devlete karşı işlenen suçlardan bir kısmının gerçek mağdurunun makamı temsil eden gerçek kişi olmakla birlikte, devlete dair hukuki yararın korunması, kişiye nazaran daha üstün tutulmuştur.
Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Cezası (Tck 299)
Cumhurbaşkanına hakaret suçunun cezası şu şekildedir (TCK m.299):

Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır TCK m.299/1).
Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır TCK m.299/2).
Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır TCK m.299/3).
Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu (Tck 299) Yargıtay Kararları
Cumhurbaşkanına “Hırsız, Katil, Yezit” Demek Suç mudur?

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunda Aleniyet Unsuru.Zincirleme Şekilde Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu.İnternetten Facebook Üzerinden Cumhurbaşkanına Hakaret.Cumhurbaşkanının Kaçakçılık Yapanlara İzin Verdiğini Söylemek Suç Değildir.Kovuşturma izni Alınmayan Konudan Yargılama Yapılamaz.Gazetecilik ve Basın Yayın Yoluyla Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu.
İnternet Hukukunda Sorumluluk Ve Kavramlar
İnternet hukukunda;

İnternet yoluyla yayınlanan içerikler nedeniyle kişisel sorumlulukların belirlenmesi için bazı kavramlar kullanılmaktadır. İnternetten içerik kaldırma veya erişimin engellenmesi kararı talep dilekçesinde veya 5651 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan itirazlarda şu kavramlara dikkat edilmelidir;
E-Tespit, İçerik Sağlayıcı, Yer Sağlayıcı, Erişim Sağlayıcı
İnternetten İçerik (Görsel,Video,Haber,Yorum) Kaldırma-Erişimi En...
Kişilik hakkı ihlal edilen kişi;

İçeriğin kaldırılmasını veya erişimin engellenmesini isteyebilir (5651 sayılı Kanun m.9/1). Kişilik haklarının ihlali, hukuken bireye karşı işlenen bir “haksız fiil” olarak kabul edilmektedir. Kişilik haklarına yapılan her saldırı bir haksız fiildir, ancak her haksız fiil suç teşkil etmez. Suç teşkil etmese bile internet yayını üzerinden yapılan her türlü kişilik hakkı ihlali nedeniyle erişimin engellenmesi kararı verilebilir.
İnternette Suç İşlenmesi Nedeniyle İçeriğin Kaldırılması Ve Erişi...
Aşağıdaki suçların işlendiği konusunda yeterli şüphe sebepleri varsa erişimin engellenmesi kararı verilebilir (5651 sayılı Kanun m.8/1):

İntihara yönlendirme (madde 84),Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), Müstehcenlik (madde 226),Fuhuş (madde 227),Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama (madde 228),5816 sayılı Atatürk aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun"da yer alan suçlar.

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmes...

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebil...

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Velayet Davası Nedir?

Tanıma Tenfiz Davası