Çiftlik bank nedir ? Çiftlik Bank Dolandırıcılığı Karşısında Çiftlik Bank Mağdurlarının başvuracağı hukuki yollar nelerdir ?


Çiftlik bank, internet üzerinden oynanan sanal bir oyundur. Kişiler siteye üye olduktan sonra sanal tarım yatırımları gerçekleştirir. Yatırım üzerinden %40 oranında kar elde edilir. Asıl kazancın üyelik sisteminden geldiği iddia edilmektedir. Sistem içindeki ödeme trafiği "Papara" adı verilen yazılım kullanılarak sağlanmaktadır. Çiftlik Bank'ın sermayedarı K.K.T.C menşeili Fame Game Software Ltd. isimli bir firmadır.


Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, somut mal ve hizmet satışı olmadan internet üzerinden sanal alemde yüksek kar vaatleri sunarak ve reel anlamda piyasalarla örtüşmeyen, kar vaatleri ile insanları aldattıklarını ve belli bir sistem ile bir anlamda "Saadet Zinciri" kurduklarını ifade etmektedir.


Çiftlik Bank'ın Sistem kurgusu kapsamında üyelerinden topladığı paralarla hayvancılık sektörüne yatırım yapıldığı, bunun sonucundan elde edilen ürünlerin kendi tesisleri içinde işlendiği, bu sayede üretim-tüketim zinciri içinde üretici, toptancı, bayii, perakendeci karının tamamının kendi sistem kurgusu içinde olması nedeniyle katılımcılarına yüksek kazanç sundukları yönündeki, gerçeği yansıtmayan, sistemin işleyişinde referans geliri sistemiyle daha sonra ortaya konulan bayii-şarküteri yapılanmasındaki üyelik-kazanç-komisyon oranları gibi unsurlar dikkate alındığında Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanunun 80.maddesine aykırılığı Bakanlıkça tespit edilmiştir.


MADDE 80


(1) Piramit satış; katılımcılarına bir miktar para veya malvarlığı ortaya koymak karşılığında, sisteme aynı şartlar altında başka katılımcılar bulma koşuluyla bir para veya malvarlığı kazancı olanağı ümidi veren ve malvarlığı kazancının elde edilmesini tamamen veya kısmen diğer katılımcıların da koşullara uygun davranmasına bağlı kılan, gerçekçi olmayan veya gerçekleşmesi çok güç olan kazanç beklentisi sistemidir.


(2) Piramit satış sisteminin kurulması, yayılması veya tavsiye edilmesi yasaktır.


(3) Bakanlık, piramit satış sistemleri ile ilgili gerekli incelemeleri yapmaya ve varsa elektronik sistemin ülkemizde durdurulması dâhil ilgili kamu kurum veya kuruluşlarıyla iş birliği içinde gerekli önlemleri almaya yetkilidir.


300 binden fazla üyesinden yüz milyonlarca TL para toplayan Çiftlik Bank oyunu için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan sonra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da harekete geçti ve Bakanlık, oyun hakkında hukuki süreç başlattı.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Çiftlik Bank isimli oyuna ilişkin şikayetler üzerine ön inceleme ve soruşturma aşamalarını tamamlamıştır. Çiftlik bank hakkında nitelikli dolandırıcılık suçunun vukuu bulduğu sonucuna varmıştır. Bakanlık Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştur.


Uyuşmazlığın Çözümü


1-) 6502 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında yaşanan ihtilaflara ilişkin bilirkişi hakem ya da mahkeme gibi davranarak çözüm getirme yetkisi bulunmadığından uyuşmazlıkların çözümünde genel hükümler çerçevesince adli yargı makamlarına başvurulması gerekmektedir.


2-) Öncelikle söz konusu uyuşmazlık sebebiyle, Çiftlik Bank katılımcılarının sisteme üye olmak ve para yatırmak suretiyle uğradıkları zararların tazmini için İHTARNAME çekilmesi gerekmektedir.Çekilen ihtarname ile borçlu temerrüde düşürülür.İhtarnamenin noter vasıtasıyla çekilme zorunluluğu vardır. İhtarname ile borçlu borcunu ödememekle hem davaya muhatap olacağını hem de asıl borcuna ek olarak mahkeme masrafları, faiz, avukatlık ücretleri gibi ek mali külfetlere katlanmak zorunda kalacağını öğrenecektir. İhtarname bu haliyle hem alacaklı hem de iyi niyetli borçlu için faydalı bir yoldur; ihtarname bu yönüyle borçluya uyarı niteliğindedir. Çiftlik Bank, katılımcılarına karşı borçlu sıfatı taşımaktadır. Katılımcıların paralarını geri çekebilmeleri için vaat edilen sürelere uyulmamış olması, sistemin faaliyetlerini durdurmuş olması ve üyelik sözleşmesine aykırı tutum ve davranışları, katılımcılar lehine hak yaratmış olmaktadır. Alacak hakkının faiziyle yerine getirilmesi için çekilen ihtarname talep ve ileride açılacak dava kapsamında delil niteliğindedir.


3-) Sisteme üyelik sözleşmesi ile üye olunmaktadır. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın da yapmış olduğu açıklamalar doğrultusunda mağdur katılımcılar Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunabilirler. Söz konusu kurumsallaşma ile yapılan faaliyetler Türk Ceza Kanunu'nun 158.madde kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturmaktadır. Dolandırıcılık suçu için şikayet süresi yoktur. Dava, zamanaşımı sürelerine tabiidir.


4-) Çiftlik Bank'ın katılımcılar ile arasındaki sözleşmeye aykırı davranması sebebiyle katılımcıların " Sebepsiz Zenginleşme" hükümlerine dayanarak alacak haklarını açacakları alacak davası ile ileri sürmeleri, dava ve talep etmeleri mümkündür.

 

Velayet Davası Nedir?
Boşanma davalarında en büyük sorunlardan biri de çocuğun velayetinin kimde olacağı konusudur. Hâkimler velayet konusunda karar verirken çocuğun menfaatini göz önünde bulundurmak zorundadır. Zaten velayet davalarında asıl unsur çocuğun menfaatidir. Boşanma gibi durumlarda, velayet davası kime verileceği, çocuğun hangi ebeveyn tarafından alınacağı, velayeti almayan bireyin çocuğu hangi koşullarda ve ne sıklıkla göreceği tamamen çocuğun menfaati gözetilerek verilen bir karardır.
Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)
Ceza erteleme, TCK.51. Madde ve gerekçesi

Ceza erteleme, mahkeme suçlu olan kişinin suçunu tespit ettikten sonra, mahkeme bu kişinin daha suç işlemez diye düşünmesi halinde hapis cezasının ertelenmesine karar verir.Ceza İnfaz Kanunu hükümlerine göre, suç işleyen kişi işlediği suçtan dolayı cezalandırılır. Fakat bazı şartların bir araya gelmesiyle, kişiye verilen cezanın cezaevinde infazından vazgeçilebilir. Böylece hapis cezasının ertelenmesi olayı gerçekleşir.
Suçu işlediği tespit edilen kişinin, bir daha suç işlemeyeceğine inanılırsa, cezanın ertelenmesine karar verilir. Eğer kişi bu süreyi “iyi halli” şekilde geçirirse mahkeme hapis cezasının infaz edilmiş sayar.
Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı
Boşanmada Edinilmiş Mal ve Kişisel Mal Ayrımı; 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren aile hukuku alanında meydana gelen en önemli yeniliklerden biriside yasal mal rejimi olan mal ayrılığı rejimidir. Yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimi olarak da benimsenmektedir. Edinilmiş mallara katılma rejimi mal ayrılığı esasına dayanmaktadır. Edinilmiş mallara katılma rejimi süresince eşler, kanuni sınırlamalar gizli kalmak şartıyla, mal ayrılığı rejimindeki gibi, sahip oldukları malları yönetme, kullanma ve onlar üzerinde istedikleri gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptirler.
Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka
Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka;

Reşit olmayan ya da hacir altında bulunan çocukların sahip oldukları haklar ve mükellefiyetlere ilişkin hususlar. Bu durum Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Çocuklar üzerinde velayet hakkı anne ve baba tarafından birlikte kullanılır. Anne ve baba velayetin yürütülmesi hususunda anlaşamazlar ise babanın reyi muteberdir. Çocuk küçükken anne ve babasının velayetine tabidirler. Anne ve babanın biri vefatı durumunda ise velayet sağ kalan bireye verilir. Boşanma durumunda ise velayet hakkı, çocukların teslim edildiği bireye aittir.
Boşanma Davası
Boşanma Davası, evlilik yapmış bireylerin, artık evliliklerini sürdüremeyecekleri kanaatine varmaları durumunda hikamet ettikleri son 6 aylık adreslerine bağlı mahkemelere ya da aile mahkemesine başvurarak boşanma davası açabilirler. Boşanma davası türleri ise anlaşmalı boşanma davası ve çekilmeli boşanma davası olarak ikiye ayrılmaktadır. Boşanma Sebepleri, Evlilik birliğinin temelde sarsılması, Anlaşmalı Boşanma, Ortak hayatın yeniden kurulamaması.

Tanıma Tenfiz Davası

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Soybağının Tespiti Davası

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Reddi Miras Nedir?

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Nesebin Reddi Davası

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kamulaştırma Davası

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

Hırsızlık Suçunun Cezası

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hakaret Suçu Nedir ?

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Evlatlığın Mirasçılığı

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Davalarında İştirak

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Araç Değer Kaybı Davası

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aile Konutu Şerhi Nedir

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması