Kişinin işlediği suçtan dolayı, sonradan pişman olması, suçtan dolayı meydana getirdiği olumsuzlukları gidermesi ve ceza adaletine olumlu davranışlarıyla katkı sunması halinde atıfet hükümlerinin uygulanmasını sağlayan ceza hukuku kurumuna Etkin pişmanlık denir.


Kişinin etkin pişmanlık göstermesi durumunda işlediği suçun niteliğine göre ceza indirimi veya cezalandırılmaması sonucu ortaya çıkar. Etkin pişmanlık yasasından kastedilen şey çoğunlukla bazı suçlardan sonra ceza indirimini düzenleyen TCK hükümleridir.


Etkin Pişmanlık Nedeniyle Ceza İndiriminden Nasıl Ve Ne Şekilde Yararlanılır?


Türk Ceza Kanunu"nda, iki yöntem ile etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ceza indirimi uygulanabilir.
Yöntemlerden ilki, suç işleyen kişinin, soruşturma aşamasında suç ortaklarını, azmettirenleri savcılığa veya mahkemeye bildirerek suçun ortaya çıkmasını sağlaması ve suç faillerinin cezalandırılmasında yardımcı olması,etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmasını sağlar.
Yöntemlerden ikincisi, işlenen suç nedeniyle mağdur olan kişinin zararınıkarşılamak veya tazmin etme suretiyle giderilmesi halinde sanığın, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ceza indirimi almasıdır.


Kimler Etkin Pişmanlıktan Ceza İndiriminden Yararlanabilir?


Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanacak kişi, suça azmettiren, suç teşkil eden fiili doğrudan işleyen veya yardım eden kişilerden herhangi biri olabilir. Önemli olan verilen bilgiler doğrultusunda suçun gün yüzüne çıkması ve varsa mağdurun uğradığı zararın giderilmesidir.
Etkin pişmanlık ceza indirimi, sadece kanunda açık hüküm varsa uygulanabilir. Fail, pişman olarak suç ortaklarının bulunmasını sağlamış veya suçun meydana getirdiği olumsuzlukları gidermiş olmasına rağmen işlenen suç ile ilgili kanunda ceza indirimi uygulanacağına dair açık bir hüküm yoksa, suçlunun ceza indiriminden yararlanması mümkün değildir.


Etkin Pişmanlık Halinde Ceza İndirim Oranı Nedir?


TCK, suç işleyen kişinin suç teşkil eden fiil hakkında verdiği ifadeyi veya fiilin kimler tarafından işlendiğine dair bilgiyi hangi aşamada söylediğinegöre ceza indirimi yapmaktadır. İşlenen suçun niteliğine ve önemine göre indirim oranı belirlenmektedir. TCK, çoğu zaman etkin pişmanlık halinde uygulanacak indirimin en üst sınırını belirleyerek hâkimin, TCK"nın belirlediği bu üst sınırı aşmamak kaydıyla cezada indirim yapmasını uygun görmüştür.


Kullanmak için uyuşturucu satın alma, kabul etme, satma, madde bulundurma ve kullanmak suçlarından etkin pişmanlık ve ceza indirimi (TCK 192) Uyuşturucu Madde ticareti veya Üretimi Suçu.


Etkin pişmanlık hükümlerinin titizlikle uygulandığı suçlardan biri de madde ticaretidir. Uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs, suçu resmî makamlar tarafından öğrenilmeden uyuşturucu maddelerin saklandığı yeri veya üretildiği yeri yetkili birimlere bildirirse, suç ortakları veya madde yakalandığı takdirde şahsa ceza uygulanmaz.


Uyuşturucu madde kullanma veya bulundurma suçu.


Kullanmak için uyuşturucu madde satın alma, uyuşturucu madde bulundurma suçlarında da sanık uyuşturucu maddeyi nerden, kimden, ne şekilde aldığını resmîkurumlar öğrenmeden önce bildirirse, uyuşturucu maddenin veya temin edenlerin yakalanmasını kolaylaştırdığı için ceza almaz.


Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçu.


Uyuşturucu madde kullanan kişi hakkında satın alma, kullanma veya bulundurma suçlarından soruşturma açılmadan önce resmi makamlara başvurup tedavi edilmesini isterse yine ceza almaz.

 

Velayet Davası Nedir?
Boşanma davalarında en büyük sorunlardan biri de çocuğun velayetinin kimde olacağı konusudur. Hâkimler velayet konusunda karar verirken çocuğun menfaatini göz önünde bulundurmak zorundadır. Zaten velayet davalarında asıl unsur çocuğun menfaatidir. Boşanma gibi durumlarda, velayet davası kime verileceği, çocuğun hangi ebeveyn tarafından alınacağı, velayeti almayan bireyin çocuğu hangi koşullarda ve ne sıklıkla göreceği tamamen çocuğun menfaati gözetilerek verilen bir karardır.
Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)
Ceza erteleme, TCK.51. Madde ve gerekçesi

Ceza erteleme, mahkeme suçlu olan kişinin suçunu tespit ettikten sonra, mahkeme bu kişinin daha suç işlemez diye düşünmesi halinde hapis cezasının ertelenmesine karar verir.Ceza İnfaz Kanunu hükümlerine göre, suç işleyen kişi işlediği suçtan dolayı cezalandırılır. Fakat bazı şartların bir araya gelmesiyle, kişiye verilen cezanın cezaevinde infazından vazgeçilebilir. Böylece hapis cezasının ertelenmesi olayı gerçekleşir.
Suçu işlediği tespit edilen kişinin, bir daha suç işlemeyeceğine inanılırsa, cezanın ertelenmesine karar verilir. Eğer kişi bu süreyi “iyi halli” şekilde geçirirse mahkeme hapis cezasının infaz edilmiş sayar.
Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı
Boşanmada Edinilmiş Mal ve Kişisel Mal Ayrımı; 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren aile hukuku alanında meydana gelen en önemli yeniliklerden biriside yasal mal rejimi olan mal ayrılığı rejimidir. Yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimi olarak da benimsenmektedir. Edinilmiş mallara katılma rejimi mal ayrılığı esasına dayanmaktadır. Edinilmiş mallara katılma rejimi süresince eşler, kanuni sınırlamalar gizli kalmak şartıyla, mal ayrılığı rejimindeki gibi, sahip oldukları malları yönetme, kullanma ve onlar üzerinde istedikleri gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptirler.
Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka
Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka;

Reşit olmayan ya da hacir altında bulunan çocukların sahip oldukları haklar ve mükellefiyetlere ilişkin hususlar. Bu durum Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Çocuklar üzerinde velayet hakkı anne ve baba tarafından birlikte kullanılır. Anne ve baba velayetin yürütülmesi hususunda anlaşamazlar ise babanın reyi muteberdir. Çocuk küçükken anne ve babasının velayetine tabidirler. Anne ve babanın biri vefatı durumunda ise velayet sağ kalan bireye verilir. Boşanma durumunda ise velayet hakkı, çocukların teslim edildiği bireye aittir.
Boşanma Davası
Boşanma Davası, evlilik yapmış bireylerin, artık evliliklerini sürdüremeyecekleri kanaatine varmaları durumunda hikamet ettikleri son 6 aylık adreslerine bağlı mahkemelere ya da aile mahkemesine başvurarak boşanma davası açabilirler. Boşanma davası türleri ise anlaşmalı boşanma davası ve çekilmeli boşanma davası olarak ikiye ayrılmaktadır. Boşanma Sebepleri, Evlilik birliğinin temelde sarsılması, Anlaşmalı Boşanma, Ortak hayatın yeniden kurulamaması.

Tanıma Tenfiz Davası

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Soybağının Tespiti Davası

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Reddi Miras Nedir?

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Nesebin Reddi Davası

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kamulaştırma Davası

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

Hırsızlık Suçunun Cezası

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hakaret Suçu Nedir ?

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Evlatlığın Mirasçılığı

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Davalarında İştirak

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Araç Değer Kaybı Davası

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aile Konutu Şerhi Nedir

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması