Evlatlığın Altsoyunun Mirasçılığı Evlatlığın Mirasçılığı

 

TMK 500; “Evlâtlık ve altsoyu, evlât edinene kan hısımı gibi mirasçı olurlar. Evlâtlığın kendi ailesindeki mirasçılığı da devam eder. Evlât edinen ve hısımları, evlâtlığa mirasçı olmazlar.” Yani evlatlık, kan hısımı olmasa da zümre mirasçısı olarak da mirasçı olabilmektedir.


Evlatlık ve altsoyunun mirasçı olarak sayılmaları için, evlat edinenin ölümü anında, evlatlık ilişkisinin devam ediyor olması şarttır.
Evlat edinme işlemleri sürerken, evlat edinmek isteyen kişi vefat ederse, işlem yarım kalacağı için, geçerli bir evlatlık ilişkisi kurulmamış olur. Dolayısı ile de evlatlık ve altsoyunun mirasçılığı söz konusu olmaz.

 

Evlatlık ve Altsoyunun Mirasçılığının Özellikleri

 

MK 500"e göre, evlatlık ve altsoyu evlat edinenin birinci zümre ve saklı paylı mirasçıları olsalar bile, hısımlıkları mahkeme kararına bağlı olduğu için, yine de kan hısımı altsoyunun mirasçılığına oranla birkaç farklı özellikler taşır. Bu özellikler aşağıdaki gibidir;

 

  • Evlatlığın kendi öz ailesine, yani kan bağının olduğu kişilere mirasçılığı devam eder (MK 500/I,c.2). Böylece evlatlık ve altsoyu hem kendi öz ailelerinden hem de evlat edinildiği aileden miras payı alır. Fakat bu durum İsviçre "de farklıdır. 1972" deki değişiklikle tam evlat edinmeyi benimseyen İsviçre, evlatlığın kan bağının olduğu ailesi ile olan ilişkilerinin sona ereceğini kabul etmiştir. Bununla birlikte, aynı tarihte MK 500" ü karşılayan ZGB Art. 465" i yürürlükten kaldırarak, evlatlığın kendi ailesine karşı olan mirasçılığını yok saymıştır.
  • Evlatlık ve altsoyu, yalnızca evlat edinene mirasçı olurlar (MK 500/I,c.1). Evlat edinme ile sadece evlat edinen ve onun altsoyu arasında bir bağ kurulduğundan dolayı evlatlık ve altsoyu, evlat edinenin kan bağının olduğu kimselere mirasçı olamazlar. Fakat evlat edinenin hısımları ile evlatlık arasında, ayrıca kan bağına dayanan bir bağ varsa, o zaman evlatlık ve altsoyu, evlatlık ilişkisinden dolayı değil, kan bağından dolayı mirasçı olur.
  • Evlat edinen ile evlatlık ve altsoyu arasındaki mirasçılık tek taraflıdır. MK 500 / II" ye göre, “Evlat edinen ve hısımları, evlatlığa mirasçı olamazlar”.  Yani evlatlık edinen kişi, aldığı evlatlığa yasal mirasçı olamaz. Bundan dolayı, evlat edinen veya hısımlarının, evlatlığın atanmış mirasçısı olmalarına bir engel yoktur. Örnek verecek olursak;  evlatlık Elif, evlat edinen Aslı" yı terekesinin 1/4"ü için mirasçı atayabilir. Yine, evlat edinen ile evlatlık arasında, mirasçı olmasını gerektiren bir kan bağı bulunması durumunda da evlat edinen ve hısımları evlatlığa yasal mirasçı olabilirler.

 

 

Velayet Davası Nedir?
Boşanma davalarında en büyük sorunlardan biri de çocuğun velayetinin kimde olacağı konusudur. Hâkimler velayet konusunda karar verirken çocuğun menfaatini göz önünde bulundurmak zorundadır. Zaten velayet davalarında asıl unsur çocuğun menfaatidir. Boşanma gibi durumlarda, velayet davası kime verileceği, çocuğun hangi ebeveyn tarafından alınacağı, velayeti almayan bireyin çocuğu hangi koşullarda ve ne sıklıkla göreceği tamamen çocuğun menfaati gözetilerek verilen bir karardır.
Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)
Ceza erteleme, TCK.51. Madde ve gerekçesi

Ceza erteleme, mahkeme suçlu olan kişinin suçunu tespit ettikten sonra, mahkeme bu kişinin daha suç işlemez diye düşünmesi halinde hapis cezasının ertelenmesine karar verir.Ceza İnfaz Kanunu hükümlerine göre, suç işleyen kişi işlediği suçtan dolayı cezalandırılır. Fakat bazı şartların bir araya gelmesiyle, kişiye verilen cezanın cezaevinde infazından vazgeçilebilir. Böylece hapis cezasının ertelenmesi olayı gerçekleşir.
Suçu işlediği tespit edilen kişinin, bir daha suç işlemeyeceğine inanılırsa, cezanın ertelenmesine karar verilir. Eğer kişi bu süreyi “iyi halli” şekilde geçirirse mahkeme hapis cezasının infaz edilmiş sayar.
Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı
Boşanmada Edinilmiş Mal ve Kişisel Mal Ayrımı; 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren aile hukuku alanında meydana gelen en önemli yeniliklerden biriside yasal mal rejimi olan mal ayrılığı rejimidir. Yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimi olarak da benimsenmektedir. Edinilmiş mallara katılma rejimi mal ayrılığı esasına dayanmaktadır. Edinilmiş mallara katılma rejimi süresince eşler, kanuni sınırlamalar gizli kalmak şartıyla, mal ayrılığı rejimindeki gibi, sahip oldukları malları yönetme, kullanma ve onlar üzerinde istedikleri gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptirler.
Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka
Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka;

Reşit olmayan ya da hacir altında bulunan çocukların sahip oldukları haklar ve mükellefiyetlere ilişkin hususlar. Bu durum Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Çocuklar üzerinde velayet hakkı anne ve baba tarafından birlikte kullanılır. Anne ve baba velayetin yürütülmesi hususunda anlaşamazlar ise babanın reyi muteberdir. Çocuk küçükken anne ve babasının velayetine tabidirler. Anne ve babanın biri vefatı durumunda ise velayet sağ kalan bireye verilir. Boşanma durumunda ise velayet hakkı, çocukların teslim edildiği bireye aittir.
Boşanma Davası
Boşanma Davası, evlilik yapmış bireylerin, artık evliliklerini sürdüremeyecekleri kanaatine varmaları durumunda hikamet ettikleri son 6 aylık adreslerine bağlı mahkemelere ya da aile mahkemesine başvurarak boşanma davası açabilirler. Boşanma davası türleri ise anlaşmalı boşanma davası ve çekilmeli boşanma davası olarak ikiye ayrılmaktadır. Boşanma Sebepleri, Evlilik birliğinin temelde sarsılması, Anlaşmalı Boşanma, Ortak hayatın yeniden kurulamaması.

Tanıma Tenfiz Davası

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Soybağının Tespiti Davası

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Reddi Miras Nedir?

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Nesebin Reddi Davası

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kamulaştırma Davası

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

Hırsızlık Suçunun Cezası

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hakaret Suçu Nedir ?

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Evlatlığın Mirasçılığı

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Davalarında İştirak

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Araç Değer Kaybı Davası

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aile Konutu Şerhi Nedir

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması