Kamulaştırma Türleri Nedir Kamulaştırma Davası Nedir

 

Kamulaştırma, özel mülkiyete konu olan bir taşınmaza, devlete ait kurum ve kuruluşlarca kamu yararı ilkesi kapsamında el konulması işlemidir.
Yetkili idare, kamu yararına kullanılmak üzere gerekli gördüğü yerleri ve malları kamulaştırabilir. Ancak taşınmazı kamulaştırılacak olan kişilerin de birtakım hakları bulunmaktadır.


Anayasaya göre, devlet ve kamu tüzel kişileri kamu yararı şartıyla özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya belirli bir kısmını kamulaştırmaya yetkilidir. Yani daha açık bir ifadeyle, üzerinde yapı olsa da olmasa da tarlalar, arsalar, araziler ayrıca apartman daireleri gibi taşınmazlar kamulaştırmanın konusu olabilir.


Kamulaştırma işlemini, kamu kurumları ya da kamu kurumlarına bağlı çalışan tüzel kişiler yapabilir. Örneğin bakanlıklar, belediyeler, Kara Yolları Genel Müdürlüğü gibi kurumlar kamulaştırma yapabilir.

 

Kamulaştırma Süreci Nasıl İşler?

 

Kamulaştırmayı yapacak olan yetkili kurum ‘kamu yararı" kararı alır. Bu karar ilgili mercii tarafından kabul görür. Yetkili kurum, kamulaştırılacak taşınmazın kayıtlı bulunduğu tapu sicil müdürlüğüne yazılı şekilde bildirerek, taşınmazın üzerine kamulaştırma şerhi konulmasını isteyebilir. Daha sonra taşınmazın değerini tespit etmek gayesiyle, kıymet takdir komisyonu görevlendirilir. Kıymet takdir komisyonunun tespit ettiği bedel üzerinden taşınmazı pazarlıkla satın almak üzere uzlaşma komisyonu oluşturulur.


Taşınmazın maliklerine yazı yazılarak söz konusu taşınmazı pazarlıkla ya da takas usulü ile satın almak istediğini belirtir. Kamulaştırılacak olan taşınmazın malikinin 15 gün içinde idareye başvurması ile uzlaşma komisyonunca uygun görülen bir tarihte pazarlık görüşmeleri başlar. Bu görüşmelerde, önceden belirlenen bedelin üzerinde olmamak kaydıyla bir anlaşma yapılırsa, tutanak tutulup taraflarca imzalanır. Sonrasında tapuya gidilerek malik taşınmazı, kamulaştırmayı yapan kuruma devreder.


Eğer yukarda belirttiğimiz süreçte sorun olursa, örneğin yürütülen pazarlık görüşmeleri sonuçsuz kalır ise ‘kamulaştırma davası‘ olarak bilinen kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası gündeme gelir.

 

Kamulaştırma Türleri

 

Acele Kamulaştırma

 

Kanunda belirtilen koşulların oluşması durumunda taşınmazın malikine karşı acele el koyma davası açılabilmektedir. Bu kamulaştırma davası kamu yararının gecikmemesi maksadıyla açılmaktadır.

 

Kısmı Kamulaştırma

 

Kamulaştırmayı yapacak olan kurum bazen bir taşınmazın tamamını değil de bir kısmını kamulaştırmak isteyebilir. Eğer bir kısmı kamulaştırılan taşınmazın kalan kısmının değerinde bir düşme olursa, bu kayıp kamulaştırma bedeline eklenerek malike ödenir. Bunun tam zıttı olarak kamulaştırmadan dolayı kalan kısmın değeri artarsa bu kez de bu miktar kamulaştırma bedelinden düşülür. Eğer kalan kısım kullanım için elverişsiz duruma düşer ise malik 30 gün içerisinde kamulaştırmayı yapan kuruma başvurarak kalan kısmın da kamulaştırılmasını isteyebilir. Eğer malik bu başvurusundan hiçbir sonuç alamazsa, kalan kısmın da kamulaştırılması için kamulaştırma davası açabilir.

 

Trampa Yolu ile Kamulaştırma

 

Taşınmazın maliklerinin rıza göstermesi şartı ile kamulaştırılacak olan taşınmazın kamulaştırmayı yapan kuruma ait başka bir taşınmaz ile takas edilmesi koşuluyla yapılan kamulaştırılmadır.

 

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası Nedir

 

Kamulaştırmayı yapacak olan kurum kamulaştırmayı satın alma şeklinde yapamaz ise taşınmazın malikine karşı yetkili asliye mahkemesine kamulaştırma davası açabilir. Bu, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasıdır. Bu kamulaştırma davası sonucunda malike ödenecek kamulaştırma bedeli saptanır ve taşınmazın idare adına tescil edilmesinin onayı verilir. Kamulaştırma davası kamulaştırmayı yapacak olan kurumun açabileceği bir davadır.


Kamulaştırma bedelinin tespiti için açılan kamulaştırma davası sırasında, taşınmazın bedeli bilirkişi kurulu tarafından saptanır.

 

Kamulaştırma İşleminin İptali

 

Malik, kamulaştırmada sıkıntılı bir durum olduğu talebiyle, kamulaştırma kararının kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde iptal davası açabilir. Bu dava sırasında kamulaştırma davası hâkimi herhangi bir işlem yapmaz.

 

Kamulaştırma Maddi Düzeltim Davaları

 

Maddi düzeltim davası, kamulaştırılacak olan taşınmazın maliki tarafından açılabilecek bir davadır. Malik, kamulaştırılacak olan taşınmazına az değer biçildiğini söyleyerek, yetkili asliye hukuk mahkemesine başvurabilir. Burada taşınmazın gerçek değeri mahkeme tarafınca saptanır. Maddi düzeltim davaları da 30 gün içerisinde açılmalıdır.

 

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka
Boşanma Davasında Velayet ve Nafaka;

Reşit olmayan ya da hacir altında bulunan çocukların sahip oldukları haklar ve mükellefiyetlere ilişkin hususlar. Bu durum Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Çocuklar üzerinde velayet hakkı anne ve baba tarafından birlikte kullanılır. Anne ve baba velayetin yürütülmesi hususunda anlaşamazlar ise babanın reyi muteberdir. Çocuk küçükken anne ve babasının velayetine tabidirler. Anne ve babanın biri vefatı durumunda ise velayet sağ kalan bireye verilir. Boşanma durumunda ise velayet hakkı, çocukların teslim edildiği bireye aittir.
Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)
Ceza erteleme, TCK.51. Madde ve gerekçesi

Ceza erteleme, mahkeme suçlu olan kişinin suçunu tespit ettikten sonra, mahkeme bu kişinin daha suç işlemez diye düşünmesi halinde hapis cezasının ertelenmesine karar verir.Ceza İnfaz Kanunu hükümlerine göre, suç işleyen kişi işlediği suçtan dolayı cezalandırılır. Fakat bazı şartların bir araya gelmesiyle, kişiye verilen cezanın cezaevinde infazından vazgeçilebilir. Böylece hapis cezasının ertelenmesi olayı gerçekleşir. Suçu işlediği tespit edilen kişinin, bir daha suç işlemeyeceğine inanılırsa, cezanın ertelenmesine karar verilir.
Boşanma Davası Ücretleri, Mahkeme Masrafları Nedir?
Boşanma İşlemleri nasıl yapılır,

Boşanmaya karar veren çiftlerin en merak ettikleri konuların başında Boşanma süreci için gerekli belgeler, Boşanma Davası açma işlemleri nelerdir gibi sorular gelmektedir. Boşanma sürecinin Anlaşmalı yada Çekişmeli olarak farklılık göstermesi de dava sürecini etkilemektedir. Çekişmeli Boşanmalarda dava sürecinin uzun ve sancılı bir süreçte devam etmesi boşanmaya karar veren her iki tarafında beklentilerini karşılayamamakta çoğu zaman her iki tarafta Boşanma kararının sonuçlarından memnun kalmamaktadır.
Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Nedir? (Tck 299)
Cumhurbaşkanına hakaret suçunun unsurları (Y16CD-K.2017/4807):

Cumhurbaşkanına hakaret suçu, kişilere ve şerefe karşı suçlar içerisinde değil Devlete karşı işlenmiş suçlar bölümünde düzenlenerek Devleti temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamının saygınlığının korunması amaçlanmıştır. Devlete karşı işlenen suçlardan bir kısmının gerçek mağdurunun makamı temsil eden gerçek kişi olmakla birlikte, devlete dair hukuki yararın korunması, kişiye nazaran daha üstün tutulmuştur.
Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Cezası (Tck 299)
Cumhurbaşkanına hakaret suçunun cezası şu şekildedir (TCK m.299):

Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır TCK m.299/1).
Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır TCK m.299/2).
Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır TCK m.299/3).
Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu (Tck 299) Yargıtay Kararları
Cumhurbaşkanına “Hırsız, Katil, Yezit” Demek Suç mudur?

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunda Aleniyet Unsuru.Zincirleme Şekilde Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu.İnternetten Facebook Üzerinden Cumhurbaşkanına Hakaret.Cumhurbaşkanının Kaçakçılık Yapanlara İzin Verdiğini Söylemek Suç Değildir.Kovuşturma izni Alınmayan Konudan Yargılama Yapılamaz.Gazetecilik ve Basın Yayın Yoluyla Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu.
İnternet Hukukunda Sorumluluk Ve Kavramlar
İnternet hukukunda;

İnternet yoluyla yayınlanan içerikler nedeniyle kişisel sorumlulukların belirlenmesi için bazı kavramlar kullanılmaktadır. İnternetten içerik kaldırma veya erişimin engellenmesi kararı talep dilekçesinde veya 5651 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan itirazlarda şu kavramlara dikkat edilmelidir;
E-Tespit, İçerik Sağlayıcı, Yer Sağlayıcı, Erişim Sağlayıcı
İnternetten İçerik (Görsel,Video,Haber,Yorum) Kaldırma-Erişimi En...
Kişilik hakkı ihlal edilen kişi;

İçeriğin kaldırılmasını veya erişimin engellenmesini isteyebilir (5651 sayılı Kanun m.9/1). Kişilik haklarının ihlali, hukuken bireye karşı işlenen bir “haksız fiil” olarak kabul edilmektedir. Kişilik haklarına yapılan her saldırı bir haksız fiildir, ancak her haksız fiil suç teşkil etmez. Suç teşkil etmese bile internet yayını üzerinden yapılan her türlü kişilik hakkı ihlali nedeniyle erişimin engellenmesi kararı verilebilir.
İnternette Suç İşlenmesi Nedeniyle İçeriğin Kaldırılması Ve Erişi...
Aşağıdaki suçların işlendiği konusunda yeterli şüphe sebepleri varsa erişimin engellenmesi kararı verilebilir (5651 sayılı Kanun m.8/1):

İntihara yönlendirme (madde 84),Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), Müstehcenlik (madde 226),Fuhuş (madde 227),Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama (madde 228),5816 sayılı Atatürk aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun"da yer alan suçlar.

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmes...

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebil...

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Velayet Davası Nedir?

Tanıma Tenfiz Davası