Çocuk düşürme, düşürtme ve kısırlaştırma suçu; Kişilere Karşı İşlenen Suçlar”ın beşinci bölümünde yer almaktadır. Bu bölüm içerisinde sırası ile çocuk düşürtme ( TCK m.99), çocuk düşürme ( TCK m.100) ve kısırlaştırma ( TCK m.101) suçları bulunmaktadır.


Çocuk düşürtme suçu, doğumun gerçekleşmesinden önce gebeliği noktalandırmak amacıyla, herhangi bir tıbbi zorunluluğun bulunmamasına karşın, 10 haftayı geçmiş cenine müdahale edilerek, ceninin anne karnından tahliye edilmesi ile oluşur.


Uygulamada, çocuk düşürme suçuna “kürtaj suçu” deyimide kullanılmaktadır.

 

Mahkemeler, hamileliğin noktalandırılmasının tıbbi bir zorunluluk olup olmadığı, Adli Tıp Kurumunda hekimlerden oluşan bir kurul tarafından hazırlanan rapor ile belirlenmektedir.

 

Çocuk Düşürtme Suçu

 

  • Hamile kadının rızasıyla olsa bile, gebelik süresi 10 haftayı doldurmamış olan bir kadının çocuğunun yetkili olmayan bir kişi tarafından düşürtülmesi ile Çocuk Düşürtme Suçu oluşmaktadır.
  • Çocuk Düşürme Suçu
  • Gebelik süresi on haftadan fazla olan kadının çocuğunu kendi isteğiyle düşürmesi ile Çocuk Düşürme Suçu oluşmaktadır. Hamilelik süresi on haftadan az olan cenin, hamile kadının kendi isteği ile yetkili yerlerde (hastane, tıp merkezi ve bunun gibi) yapılması kaydıyla suç sayılmamaktadır.

 

Kısırlaştırma Suçu

 

Bir kadın ya da bir erkeğin çocuk yapma yeteneğininin (üreme), hayat boyu ortadan kaldırılmasına yol açan ve bu işlemin tıbbi müdahale ile yapılmasıyla Kısırlaştırma Suçu oluşmaktadır.

 

Çocuk Düşürtme Suçunun Cezası

 

Rıza Dışı Çocuk Düşürtme: Rızası olmaksızın bir kadının çocuğunu düşürten kişi, 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu fıkrada yazılı fiil kadının beden ya da ruh sağlığı bakımından bir zarara uğramasına sebep olmuşsa, kişi 6 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır; fiilin kadının ölümüne sebep olması halinde, onbeş yıldan yirmi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur (TCK m.99/1-3).


Rızaya Dayalı Çocuk Düşürtme: Gebelik süresi 10 haftadan fazla olan bir kadının çocuğunu düşürten kişi, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu durumda, çocuğunun düşürtülmesine rıza gösteren kadın hakkında 1 yıla kadar hapis ya da adlî para cezasına hükmolunur. Bu fıkrada yazılı fiil kadının beden ya da ruh sağlığı bakımından bir zarara uğramasına sebep olmuşsa, kişi 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır; fiilin kadının ölümüne sebep olması halinde,4 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur (TCK m.99/2-4).


Yetkili Olmayan Kişinin Çocuk Düşürtmesi: Rızaya dayalı olsa bile, gebelik süresi 10 haftayı doldurmamış olan bir kadının çocuğunun yetkili olmayan bir kişi tarafından düşürtülmesi halinde; 2 yıldan 4yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan diğer fiiller yetkili olmayan bir kişi tarafından işlendiği takdirde, bu fıkralara göre verilecek ceza, yarı oranında artırılarak hükmolunur (TCK m.99/5).

 

Çocuk Düşürme Suçunun Cezası

 

Gebelik süresi 10 haftadan fazla olan kadının çocuğunu bilerek ve isteyerek düşürmesi durumunda, 1 yıla kadar hapis ya da adlî para cezasına hükmolunur.

 

Kısırlaştırma Suçunun Cezası

 

  • Bir erkek ya da kadını rızası olmaksızın kısırlaştıran kimse, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Fiil, kısırlaştırma işlemi yapma yetkisi olmayan bir kimse tarafından yapılırsa, ceza üçte bir oranında artırılmalıdır (TCK m.101/1).
  • Rızaya dayalı olsa bile, kısırlaştırma fiilinin yetkili olmayan bir kişi tarafından işlenmesi halinde, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına hükmolunur (TCK m.101/2).

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka
Boşanma Davasında Velayet ve Nafaka;

Reşit olmayan ya da hacir altında bulunan çocukların sahip oldukları haklar ve mükellefiyetlere ilişkin hususlar. Bu durum Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Çocuklar üzerinde velayet hakkı anne ve baba tarafından birlikte kullanılır. Anne ve baba velayetin yürütülmesi hususunda anlaşamazlar ise babanın reyi muteberdir. Çocuk küçükken anne ve babasının velayetine tabidirler. Anne ve babanın biri vefatı durumunda ise velayet sağ kalan bireye verilir. Boşanma durumunda ise velayet hakkı, çocukların teslim edildiği bireye aittir.
Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)
Ceza erteleme, TCK.51. Madde ve gerekçesi

Ceza erteleme, mahkeme suçlu olan kişinin suçunu tespit ettikten sonra, mahkeme bu kişinin daha suç işlemez diye düşünmesi halinde hapis cezasının ertelenmesine karar verir.Ceza İnfaz Kanunu hükümlerine göre, suç işleyen kişi işlediği suçtan dolayı cezalandırılır. Fakat bazı şartların bir araya gelmesiyle, kişiye verilen cezanın cezaevinde infazından vazgeçilebilir. Böylece hapis cezasının ertelenmesi olayı gerçekleşir. Suçu işlediği tespit edilen kişinin, bir daha suç işlemeyeceğine inanılırsa, cezanın ertelenmesine karar verilir.
Velayet Davası Nedir?
Velayet Davası Nedir?

Boşanma davalarında en büyük sorunlardan biri de çocuğun velayetinin kimde olacağı konusudur. Hâkimler velayet konusunda karar verirken çocuğun menfaatini göz önünde bulundurmak zorundadır. Zaten velayet davalarında asıl unsur çocuğun menfaatidir. Boşanma gibi durumlarda, velayet davası kime verileceği, çocuğun hangi ebeveyn tarafından alınacağı, velayeti almayan bireyin çocuğu hangi koşullarda ve ne sıklıkla göreceği tamamen çocuğun menfaati gözetilerek verilen bir karardır.

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmes...

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebil...

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Tanıma Tenfiz Davası