Çocukların Cinsel İstismarı ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi; TCKç m.102-103-104 de yer alan cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda en çok merak edilen ve çoğu zaman mağdur,zaman zaman da aile için büyük sorun oluşturan muayene sürecine değiniyoruz.


Özellikle cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlarda vücut dokunulmazlığının cinsel organ veya farklı bir organ sokulması ya da farklı bir madde sokulması sonucu ihlali kapsamında mağdura yaklaşımla ilgili konuyu inceleyeceğiz. Bu kapsamda kendini ağır bir yük altında hisseden mağdurun ve ailenin süreci daha iyi öğrenebilmesi açısından bilgiler vermeye çalışacağız.

 

Muayenenin Amacı

 

 • Vücut boşluklarına penetrasyonun gerçekleşip gerçekleşmediğinin belgelenmesi.
 • Şiddet kullanılıp kullanılmadığının tespiti.
 • Yaralanmaların tedavisi ve kayıt edilmesi.
 • Gerekli tıbbi yardımın yapılması.
 • Saldırganın kimliğinin tespit edilmesi.
 • Uyuşturucu ve alkol gibi beyin fonksiyonlarını etkileyen maddelerin etkisinin belirlenmesi. (Kan örneği alınması vs.)
 • Gerekiyorsa yaş tespiti yapılması.
 • Kişinin mental durumunun tespit edilmesi.

Cinsel saldırıya uğramış kişinin rızası ve izni olmaksızın muayenesi mümkün değildir. Kişiye, yapılacak incelemeler ve idari işlemler hakkında doktoru tarafından bilgi verilmelidir.

 

Adli Muayene Süreci

 

Adli Muayenenin Talep Edilmemesi

 

Adli muayane mahkemenin ve cumhuriyet savcısının talebi ile kişinin veya ailesinin (anne-baba) rızası ve izni ile yapılır. Adli muayeneye ilişkin CMK m.75ve m.76 hükümleri açıktır. Bir suça ilişkin delil elde etmek için, şüpheli veya sanığın bedeninin tıbbî muayenesine ya da vücudundan kan veya cinsel salgı gibi örnekler alınmasına, Cumhuriyet savcısı veya mağdurun istemiyle ya da re'sen hâkim veya mahkeme tarafından karar verilebilir. Şüpheli veya sanığın vücudundan saç, tükürük ve tırnak gibi örnekler alınabilmesine Cumhuriyet savcısı da karar verebilir. Cumhuriyet savcısının kararı, yirmi dört saat içinde hâkim veya mahkemenin onayına sunulur. Hâkim veya mahkeme, yirmi dört saat içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen deliller kullanılamaz. Tıbbî muayenenin yapılabilmesi veya vücuttan örnekler alınabilmesi için; müdahalenin, kişinin sağlığına zarar verme tehlikesinin bulunmaması gerekir. Üst sınırı iki yıldan daha az hapis cezasını gerektiren suçlarda kişi üzerinde beden muayenesi yapılamaz; kişiden kan, saç, tükürük, tırnak, cinsel salgı gibi örnek alınamaz.

 

Bir suça ilişkin delil elde etmek amacıyla, mağdurun vücudu üzerinde dış veya iç beden muayenesi yapılabilmesine veya vücudundan kan veya benzeri biyolojik örneklerle saç, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilmesine; sağlığını tehlikeye düşürmemek ve cerrahî bir müdahalede bulunmamak koşuluyla; Cumhuriyet savcısının istemiyle ya da re'sen hâkim veya mahkeme, gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısı tarafından karar verilebilir. Cumhuriyet savcısının kararı, yirmi dört saat içinde hâkim veya mahkemenin onayına sunulur. Hâkim veya mahkeme, yirmi dört saat içinde kararını verir. Onaylanmayan kararlar hükümsüz kalır ve elde edilen deliller kullanılamaz.


Mağdurun rızasının varlığı halinde, bu işlemlerin yapılabilmesi için karar alınmasına gerek yoktur.

 

Muayene koşulları Adli muayene ile ilgili müdahaleler ancak hekim tarafından veya hekim gözetiminde sağlık mesleği mensubu diğer bir kişi tarafından yapılabilir.Tüm kontroller ve müdahaleler ilgili sağlık biriminde gizlilik esaslarına göre yapılmalıdır.
Muayene sırasında fotoğraf çekilmesi Adli muayene sırasında hekim gerekli görürse mağdurunda rızası alınmak koşulu ile fotoğraf çekebilir. Özellikle darp ve cebir izleri kaybolabileceğinden bu izlerin fotoğrafları çekilmek istenebilir. Bu fotoğraflar mahkemede suçun cinsel amaçla işlenip işlenmediği ile ilgili kesin delil oluşturabilecek niteliktedir.


Anamnez Mağdurun kliniğe getirilmesine neden olan istismar tipinin ne olduğu ve ne zaman olduğunun tespiti amacıyla hekim tarafından mağdura sorular sorulur. Ayrıca bu konuda şimdiye kadar herhangi bir işlem veya tedavi yapılıp yapılmadığı sorulur. Güncel öykü olarak adlandırılan bu bölümde mağdurun, hekimin soracağı tüm sorularla eksiksiz bir şekilde yanıt vermesi gerekir. Unutulmamalıdır ki anlatılacak öyküye göre yapılacak muayenede değişiklikler olabilir.
Muayene özellikleri İki çeşit muayene olup ilgili hekim tarafından her ikisi de gerekli koşullarda yapılacaktır.

 

 • Genital bölge dışı muayene
 • Genital bölge muayene
 • Fiili livata olup olmadığının kontrolü için muayene (anmaneze göre)

Örnek alınması Cinsel saldırı sonrası saldırganın kimliğinin belirlenmesi, kan örneği alınarak uyuşturucu-alkol olup olmadığının araştırılamsı, gerekiyorsa yaş tespiti yapılması için örnek alınması gerekebilir. Olay olduktan 72 saat içinde yapılan testler önem arz eder.Yukarı da anlatmaya çalıştığımız gibi cinsel saldırıya uğramış mağdurun muayene süreci titizlikle ve mağduru etkilemeyecek şekilde yapılmalıdır. Muayene sonucu elde edilecek bulgular suçun derecesini, cezanın miktarını dolayısıyla mahkemenin vereceği kararı doğrudan etkileyecektir.


Ceza Hukukundan kaynaklı hususlarla ilgili olarak avukatlık hizmetlerimiz bakımından bilgi almak için iletişim kısmında yer alan bilgilerden bizimle iletişime geçebilirsiniz.


Bir önceki yazımızda cinsel taciz ayrıltılı değerlendirmemizi inceleyebilirsiniz.

 

Velayet Davası Nedir?
Boşanma davalarında en büyük sorunlardan biri de çocuğun velayetinin kimde olacağı konusudur. Hâkimler velayet konusunda karar verirken çocuğun menfaatini göz önünde bulundurmak zorundadır. Zaten velayet davalarında asıl unsur çocuğun menfaatidir. Boşanma gibi durumlarda, velayet davası kime verileceği, çocuğun hangi ebeveyn tarafından alınacağı, velayeti almayan bireyin çocuğu hangi koşullarda ve ne sıklıkla göreceği tamamen çocuğun menfaati gözetilerek verilen bir karardır.
Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)
Ceza erteleme, TCK.51. Madde ve gerekçesi

Ceza erteleme, mahkeme suçlu olan kişinin suçunu tespit ettikten sonra, mahkeme bu kişinin daha suç işlemez diye düşünmesi halinde hapis cezasının ertelenmesine karar verir.Ceza İnfaz Kanunu hükümlerine göre, suç işleyen kişi işlediği suçtan dolayı cezalandırılır. Fakat bazı şartların bir araya gelmesiyle, kişiye verilen cezanın cezaevinde infazından vazgeçilebilir. Böylece hapis cezasının ertelenmesi olayı gerçekleşir.
Suçu işlediği tespit edilen kişinin, bir daha suç işlemeyeceğine inanılırsa, cezanın ertelenmesine karar verilir. Eğer kişi bu süreyi “iyi halli” şekilde geçirirse mahkeme hapis cezasının infaz edilmiş sayar.
Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı
Boşanmada Edinilmiş Mal ve Kişisel Mal Ayrımı; 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren aile hukuku alanında meydana gelen en önemli yeniliklerden biriside yasal mal rejimi olan mal ayrılığı rejimidir. Yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimi olarak da benimsenmektedir. Edinilmiş mallara katılma rejimi mal ayrılığı esasına dayanmaktadır. Edinilmiş mallara katılma rejimi süresince eşler, kanuni sınırlamalar gizli kalmak şartıyla, mal ayrılığı rejimindeki gibi, sahip oldukları malları yönetme, kullanma ve onlar üzerinde istedikleri gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptirler.
Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka
Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka;

Reşit olmayan ya da hacir altında bulunan çocukların sahip oldukları haklar ve mükellefiyetlere ilişkin hususlar. Bu durum Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Çocuklar üzerinde velayet hakkı anne ve baba tarafından birlikte kullanılır. Anne ve baba velayetin yürütülmesi hususunda anlaşamazlar ise babanın reyi muteberdir. Çocuk küçükken anne ve babasının velayetine tabidirler. Anne ve babanın biri vefatı durumunda ise velayet sağ kalan bireye verilir. Boşanma durumunda ise velayet hakkı, çocukların teslim edildiği bireye aittir.
Boşanma Davası
Boşanma Davası, evlilik yapmış bireylerin, artık evliliklerini sürdüremeyecekleri kanaatine varmaları durumunda hikamet ettikleri son 6 aylık adreslerine bağlı mahkemelere ya da aile mahkemesine başvurarak boşanma davası açabilirler. Boşanma davası türleri ise anlaşmalı boşanma davası ve çekilmeli boşanma davası olarak ikiye ayrılmaktadır. Boşanma Sebepleri, Evlilik birliğinin temelde sarsılması, Anlaşmalı Boşanma, Ortak hayatın yeniden kurulamaması.

Tanıma Tenfiz Davası

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Soybağının Tespiti Davası

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Reddi Miras Nedir?

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Nesebin Reddi Davası

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kamulaştırma Davası

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

Hırsızlık Suçunun Cezası

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hakaret Suçu Nedir ?

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Evlatlığın Mirasçılığı

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Davalarında İştirak

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Araç Değer Kaybı Davası

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aile Konutu Şerhi Nedir

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması