Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, sanık hakkında hükmü olan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması durumunda denetim süresi boyunca kasıtlı bir suç işlenmez ve de yükümlülüklere uygun davranılır ise ceza kararının ortadan kaldırılması ve davanın düşmesine yol açmakta olan bir cezanın bireyselleştirilmesi kurumudur (Ceza muhakemesi kanunu madde 231). Erteleme, takdiri indirim gibi bireyselleştirme kurumlarında mahkeme kararı bir takım hukuki sonuçlar doğurmaktadır. Hükmün açıklanması durumunda geri bırakılması kurumunda ortada sonuç doğurabilecek bir mahkeme hükmü yer almamaktadır. Mahkeme tarafından hukuk sisteminde sonuç doğuracak şekilde kararını henüz açıklamamış,, açıklamayı geri bırakmıştır. HAGB (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) kararı bireyin medeni siyasi ya da özel yaşamına hiçbir kısıtlama getirmeden adeta sanığa ikinci bir şans tanımaktadır. HAGB (hükmün açıklanmasının geri bırakılması) kararı, suç işleyen bireyin hayatına ceza hukuku müdahalesini adeta askıya almaktadır.

 

HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) Şartları Nelerdir?

 

Sanığa verilmiş olan cezanın 2 yıl ya da daha süreli hapis cezası ya da adli para cezası olması gerekir. Eğer bu durum 2 yıldan fazla süreli hapis cezası söz konusu ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması mümkün değildir. İkinci olarak da suç sonucunda bir maddi zarar oluştuysa bunun sanık tarafından giderilmesi gerekmektedir. Üçüncüsü ise sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyeti bulunması gerekmektedir. Eğer başka bir kasti suçtan dolayı sabıka kaydı (adli sicil kaydı) var ise hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilemeyecektir. Lâkin taksirle işlenen suçlar, örnek vermek gerekirse taksirle yaralama ya da öldürme benzeri suçlar sebebi ile alınan mahkumiyet kararları hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmesine engel değildir. Son olarak hakimde sanığın yeniden bir başka suç işletmeyeceği yönünde olumlu bir kanaate varması gerekmektedir.

 

HAGB (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması) Kararı Verilemeyecek Suçlar

 

HAGB (hükmün geri bırakılması) kararı verilebilmesi için aranan şartlardan bir tanesi de özel olarak kanunlarda belirtilen hükmün açıklanması kararı verilemeyecek suçlardan olmaması gerektiğidir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmeyecek suçlar ise şunlardır;
    

  • Askeri ceza kanunu kapmasına girmekte olan suçlar,
  • Terörle mücadele kanunu kapsamına girmekte olan suçlar,
  • İnkilap kanunda yer almakta olan suçlar,
  • 477 sayılı kanunda düzenlenen disiplin hapsi gerektiren suçlar,
  • Karşılıksız çek keşide etme suçu, 
  • İmar kirliliğine neden olma suçu,   
  • Kullanmak amacı ile uyuşturucu madde bulundurma suçu, 
  • Disiplin ve de Tazyik hapsini gerektiren filer.

Velayet Davası Nedir?
Boşanma davalarında en büyük sorunlardan biri de çocuğun velayetinin kimde olacağı konusudur. Hâkimler velayet konusunda karar verirken çocuğun menfaatini göz önünde bulundurmak zorundadır. Zaten velayet davalarında asıl unsur çocuğun menfaatidir. Boşanma gibi durumlarda, velayet davası kime verileceği, çocuğun hangi ebeveyn tarafından alınacağı, velayeti almayan bireyin çocuğu hangi koşullarda ve ne sıklıkla göreceği tamamen çocuğun menfaati gözetilerek verilen bir karardır.
Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)
Ceza erteleme, TCK.51. Madde ve gerekçesi

Ceza erteleme, mahkeme suçlu olan kişinin suçunu tespit ettikten sonra, mahkeme bu kişinin daha suç işlemez diye düşünmesi halinde hapis cezasının ertelenmesine karar verir.Ceza İnfaz Kanunu hükümlerine göre, suç işleyen kişi işlediği suçtan dolayı cezalandırılır. Fakat bazı şartların bir araya gelmesiyle, kişiye verilen cezanın cezaevinde infazından vazgeçilebilir. Böylece hapis cezasının ertelenmesi olayı gerçekleşir.
Suçu işlediği tespit edilen kişinin, bir daha suç işlemeyeceğine inanılırsa, cezanın ertelenmesine karar verilir. Eğer kişi bu süreyi “iyi halli” şekilde geçirirse mahkeme hapis cezasının infaz edilmiş sayar.
Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı
Boşanmada Edinilmiş Mal ve Kişisel Mal Ayrımı; 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren aile hukuku alanında meydana gelen en önemli yeniliklerden biriside yasal mal rejimi olan mal ayrılığı rejimidir. Yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimi olarak da benimsenmektedir. Edinilmiş mallara katılma rejimi mal ayrılığı esasına dayanmaktadır. Edinilmiş mallara katılma rejimi süresince eşler, kanuni sınırlamalar gizli kalmak şartıyla, mal ayrılığı rejimindeki gibi, sahip oldukları malları yönetme, kullanma ve onlar üzerinde istedikleri gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptirler.
Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka
Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka;

Reşit olmayan ya da hacir altında bulunan çocukların sahip oldukları haklar ve mükellefiyetlere ilişkin hususlar. Bu durum Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Çocuklar üzerinde velayet hakkı anne ve baba tarafından birlikte kullanılır. Anne ve baba velayetin yürütülmesi hususunda anlaşamazlar ise babanın reyi muteberdir. Çocuk küçükken anne ve babasının velayetine tabidirler. Anne ve babanın biri vefatı durumunda ise velayet sağ kalan bireye verilir. Boşanma durumunda ise velayet hakkı, çocukların teslim edildiği bireye aittir.
Boşanma Davası
Boşanma Davası, evlilik yapmış bireylerin, artık evliliklerini sürdüremeyecekleri kanaatine varmaları durumunda hikamet ettikleri son 6 aylık adreslerine bağlı mahkemelere ya da aile mahkemesine başvurarak boşanma davası açabilirler. Boşanma davası türleri ise anlaşmalı boşanma davası ve çekilmeli boşanma davası olarak ikiye ayrılmaktadır. Boşanma Sebepleri, Evlilik birliğinin temelde sarsılması, Anlaşmalı Boşanma, Ortak hayatın yeniden kurulamaması.

Tanıma Tenfiz Davası

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Soybağının Tespiti Davası

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Reddi Miras Nedir?

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Nesebin Reddi Davası

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kamulaştırma Davası

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

Hırsızlık Suçunun Cezası

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hakaret Suçu Nedir ?

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Evlatlığın Mirasçılığı

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Davalarında İştirak

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Araç Değer Kaybı Davası

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aile Konutu Şerhi Nedir

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması