Hangi Sözler Hakaret Suçunu Oluşturur Hakaret Suçu Nedir?

 

Hakaret suçu, TCK md. 125-131 arasında şerefe karşı işlenen suçlar başlığı altında düzenlenmiştir. Hakaret suçu iki şekilde işlenebilir. Bunlar;
Belli somut bir durum ve olgunun isnat edilmesi suretiyle kişinin şeref ve saygınlığının yıpratılması,


Genel ve soyut nitelikteki söz ve davranışlarla kişinin itibarsızlaştırılması, küçük düşürülmesi. Hakaret suçu doğrudan kişinin birey olmaktan kaynaklanan kişilik haklarına saldırıdır. Hakaret suçu ile sosyal bir kavram olan “şeref” ve kişinin saygınlığı korunmaktadır.

 

Hakaret Suçu Şikayet Zamanaşımı ve Uzlaştırma

 

Basit hakaret suçu, takibi şikâyete bağlı suçlar kategorisinde yer alır. Hakarete uğrayan kişi, hakaret edeni 6 ay içerisinde şikâyet etmek durumundadır. Aksi durumda hakarete uğrayan kişi, şikâyet hakkını kaybeder. Şikâyet hakkı zamanaşımı süresi içerisinde kullanılmalıdır.


Nitelikli hakaret suçu, şikâyete tabi tutulmamıştır. Bu sebep ile nitelikli hakaret suçu halleri için herhangi bir şikâyet süresi için sınırlama yoktur. Suçun nitelik kazanması durumunda Cumhuriyet Savcılığı resmen soruşturma başlatır.


Basit hakaret suçu, davalı ve davacı arasında uzlaştırma prosedürü uygulanmasını gerektiren suçlardandır. Uzlaşma kapsamında olan suçlarda, hem soruşturma hem de kovuşturma aşamasında öncelikle uzlaştırma prosedürü uygulanır. Uzlaşma sağlanmazsa soruşturmaya ya da yargılamaya devam edilmesi gerekir.
Hakaret suçları sebebi ile işlenen suçlara, asliye ceza mahkemesi bakmaktadır.

 

Hangi Sözler Hakaret Suçunu Oluşturur ?

 

Hakaret suçunun oluşmasına sebep olan sözlerin tek tek kanunda sayılması olanaksızdır. Hakaret suçunun oluşabilmesi için kişinin onur, şeref ya da saygınlığını rencide edecek somut bir eylem ya da olgu isnat edilmeli ya da aşağılamak yoluyla kişinin onur, şeref ya da saygınlığına saldırılmalıdır.


Bir kişiye “şerefsiz”, “haysiyetsiz”, “geri zekâlı”, “aptal”, “hayvan” ve bunun gibi sözler söylemek hakaret suçunu oluşturur.


Hakarete uğrayanın kişisel özellikleri dışında kalmak koşulu ile kendisine isnat edilen eylem ya da olgu kanıtlandığı takdirde hakaret suçu oluşmaz.
Örneğin, “Sen Fatma"nın eşyalarını çaldın” denildiğinde, bu olgu kanıtlanırsa hakaret suçu oluşmaz. Ama daha önce işlediği bir hırsızlık suçu olan kişiye, “sen hırsızsın” demek hakaret suçu sayılır. Hakaret suçunu teşkil eden eylemler, sözle işlenebileceği gibi yazı, şekil, görüntü, el işareti ya da mimiklerle de işlenebilir. Örneğin, bir şahsın çalışma masasına hayvan dışkısı koymak.

 

Hakaret Suçunun Cezası Nedir ?

 

Basit Hakaret Suçu Cezası (TCK 125/1)


Basit hakaret suçunun cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis ya da adli para cezasıdır.

 

Nitelikli Hakaret Suçu Cezası (TCK 125/3)


Nitelikli hakaret suçunun cezası, 1 yıl ile 2 yıl arasındadır.

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka
Boşanma Davasında Velayet ve Nafaka;

Reşit olmayan ya da hacir altında bulunan çocukların sahip oldukları haklar ve mükellefiyetlere ilişkin hususlar. Bu durum Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Çocuklar üzerinde velayet hakkı anne ve baba tarafından birlikte kullanılır. Anne ve baba velayetin yürütülmesi hususunda anlaşamazlar ise babanın reyi muteberdir. Çocuk küçükken anne ve babasının velayetine tabidirler. Anne ve babanın biri vefatı durumunda ise velayet sağ kalan bireye verilir. Boşanma durumunda ise velayet hakkı, çocukların teslim edildiği bireye aittir.
Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)
Ceza erteleme, TCK.51. Madde ve gerekçesi

Ceza erteleme, mahkeme suçlu olan kişinin suçunu tespit ettikten sonra, mahkeme bu kişinin daha suç işlemez diye düşünmesi halinde hapis cezasının ertelenmesine karar verir.Ceza İnfaz Kanunu hükümlerine göre, suç işleyen kişi işlediği suçtan dolayı cezalandırılır. Fakat bazı şartların bir araya gelmesiyle, kişiye verilen cezanın cezaevinde infazından vazgeçilebilir. Böylece hapis cezasının ertelenmesi olayı gerçekleşir. Suçu işlediği tespit edilen kişinin, bir daha suç işlemeyeceğine inanılırsa, cezanın ertelenmesine karar verilir.
Velayet Davası Nedir?
Velayet Davası Nedir?

Boşanma davalarında en büyük sorunlardan biri de çocuğun velayetinin kimde olacağı konusudur. Hâkimler velayet konusunda karar verirken çocuğun menfaatini göz önünde bulundurmak zorundadır. Zaten velayet davalarında asıl unsur çocuğun menfaatidir. Boşanma gibi durumlarda, velayet davası kime verileceği, çocuğun hangi ebeveyn tarafından alınacağı, velayeti almayan bireyin çocuğu hangi koşullarda ve ne sıklıkla göreceği tamamen çocuğun menfaati gözetilerek verilen bir karardır.

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmes...

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebil...

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Tanıma Tenfiz Davası