Ecrimisil davasında Haksız El Atmanın Önlenmesi ve Ecrimisil Talebi

 

Hukuk içerisinde sıklıkla karşılaşılan davalardan biride ecrimisil davalarıdır. Temel olarak bir malın kullanılmaması sonucu ortaya çıkan yararın ölçülmesinin ardından söz konusu olan bedele ecrimisil denmektedir. Fakat her mal için bu durumun gerçekleşmesi mümkün olmuyor.Ecrimisil meydana gelmesi için bazı koşulların mallarda bulunması gerekmektedir.

 

  • Mal üzerinde haksız işgal yaşanmış olması,
  • Mal sahibi olan kişinin zarara uğraması,
  • Malı işgal edilen kişinin bunu kötü niyetli olarak meydana getirmesi.

Ecrimisil Davası Nedir ?

 

Kendine ait bir malın kötü niyetli kişiler tarafından alı konulmasının ardından, bu durumdan zarar gören mal sahibinin haklarını ve zararını tazminat yoluyla karşılaması için açılan davalara ecrimisil davaları denir.

 

Ecrimisil Davasında Delil ve İspat Yükümlülüğü

 

Her davada olduğu gibi, ecrimisil davalarında da davacının iddiasının davalı tarafından kabul edilmemesinin ardından ispat yükümlülüğü davacıya düşmektedir.

 

Ecrimisil Davası Süreci

 

Ecrimisil davalarındaki mühim süreci başlatan ilk adım mahkemenin iddia makamından iddiasını ispatlamasını istemesidir. Kişiler bu konuda tapu ve vergi kayıtları üzerinden topladıkları gerekli bilgileri mahkemeye iletirler.Yapılan araştırmalar sonucunda, işgalin kötü niyetle yapılıp yapılmadığına dair bir sonuca varılır.

 

El Atmanın Önlenmesi Davası

 

El atmanın önlenmesi davası, müdahalenin meni davası olarak da bilinmektedir. Bu dava, taşınmazın sahibi tarafından malını haksız yere el koyan kişi ya da kişilere karşı açılmaktadır.


El atmanın önlenmesi davası ile bir taşınmaz malikinin mülkiyet hakkını kullanmasının önüne geçen engellerin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır. Yani taşınmaz malına haksız bir şekilde müdahale edilmiş olan ve kullanılmasına engel olunan mal sahibinin, dava ile bu durumları yok etmesi söz konusu olabilmektedir. Bir şeyin maliki olan kimse, hukuk düzeni kuralları doğrultusunda, o şey, istediği gibi kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Türk Medeni Kanunu"nda da yer alan hükme göre malik, malını haksız bir biçimde elinde bulundurmakta olan kimselere karşı istihkak davası açma hakkına sahip olduğu gibi her türlü haksız el atmanın da engellenmesini dava edebilecektir.

 

El Atmanın Önlenmesi Davasını Kim Açabilir ?

 

El atmanın önlenmesi davası, taşınmazın maliki ya da asli zilyet sahibi tarafından açılabilir. Asli zilyet, taşınmazı malik gibi kullanmakta olan kişidir.
Mülkiyet hakkına el atan veya mülkiyet hakkına zarar veren kimselere karşı bu davanın açılması mümkündür.

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka
Boşanma Davasında Velayet ve Nafaka;

Reşit olmayan ya da hacir altında bulunan çocukların sahip oldukları haklar ve mükellefiyetlere ilişkin hususlar. Bu durum Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Çocuklar üzerinde velayet hakkı anne ve baba tarafından birlikte kullanılır. Anne ve baba velayetin yürütülmesi hususunda anlaşamazlar ise babanın reyi muteberdir. Çocuk küçükken anne ve babasının velayetine tabidirler. Anne ve babanın biri vefatı durumunda ise velayet sağ kalan bireye verilir. Boşanma durumunda ise velayet hakkı, çocukların teslim edildiği bireye aittir.
Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)
Ceza erteleme, TCK.51. Madde ve gerekçesi

Ceza erteleme, mahkeme suçlu olan kişinin suçunu tespit ettikten sonra, mahkeme bu kişinin daha suç işlemez diye düşünmesi halinde hapis cezasının ertelenmesine karar verir.Ceza İnfaz Kanunu hükümlerine göre, suç işleyen kişi işlediği suçtan dolayı cezalandırılır. Fakat bazı şartların bir araya gelmesiyle, kişiye verilen cezanın cezaevinde infazından vazgeçilebilir. Böylece hapis cezasının ertelenmesi olayı gerçekleşir. Suçu işlediği tespit edilen kişinin, bir daha suç işlemeyeceğine inanılırsa, cezanın ertelenmesine karar verilir.
Velayet Davası Nedir?
Velayet Davası Nedir?

Boşanma davalarında en büyük sorunlardan biri de çocuğun velayetinin kimde olacağı konusudur. Hâkimler velayet konusunda karar verirken çocuğun menfaatini göz önünde bulundurmak zorundadır. Zaten velayet davalarında asıl unsur çocuğun menfaatidir. Boşanma gibi durumlarda, velayet davası kime verileceği, çocuğun hangi ebeveyn tarafından alınacağı, velayeti almayan bireyin çocuğu hangi koşullarda ve ne sıklıkla göreceği tamamen çocuğun menfaati gözetilerek verilen bir karardır.

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmes...

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebil...

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Tanıma Tenfiz Davası