Nitelikli hırsızlık suçu cezası Hırsızlık Suçunun Cezası

 

Hırsızlık suçunun cezası; Başkasına ait olan bir malın, mal sahibinin rızası olmadığı halde kendisine ya da başkasına yarar sağlamak amacıyla alınmasıyla Hırsızlık Suçu meydana gelir. Hırsızlık suçu, ekonomik bir çıkar elde etmek için işlenen suçlar arasındadır. Hırsızlık suçu, TCK"nın 141. ve 147. maddeleri arasında düzenlenmiştir.


Hırsızlık Suçu Şikayet, Zamanaşımı ve Uzlaştırma

 

Hırsızlık suçu ister basit şekilde işlenmiş olsun isterse de nitelikli şekilde işlenmiş olsun, tüm şekillerde soruşturulmaları gereken suçlardandır.
Hırsızlık suçu şikâyete tabi olmadığından, herhangi bir şikâyet süresi de yoktur.

Suçun en basit durumunda bile sekiz yıl olan dava zamanaşımı süresi içerisinde şikâyet edildiğinde soruşturma başlatılabilir.
Basit ya da nitelikli hırsızlık suçu sebebi ile yapılan yargılamalar asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

 

Nitelikli Hırsızlık Suçu ve Cezası

 

 • Nitelikli hırsızlık suçu TCK md. 142"de düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre hırsızlık suçunun;
 • Kamu kurumlarında ya da ibadete ayrılmış yerlerde bulunan herhangi bir kimseye ait eşya hakkında ya da kamu hizmetine özgülenmiş mallar hakkında ( md. 142/1-a),
 • Toplu taşıma araçlarında ya da bunların duraklarında, varış ya da kalkış yerlerinde (md.142/1-c),
 • Afet ya da genel bir felaketin etkilerini önlemek ya da azaltmak maksadı ile hazırlanan mal hakkında,
 • Gelenek ya da özgülenme ya da kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında işlenirse fail üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

 

Hırsızlık Suçu

 

 • Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından ya da ölmesinden fayda sağlayarak,
 • Elde ya da üstte taşınan kişiye ait özel eşyayı çekip almak suretiyle veya özel beceriyle,
 • Doğal bir afetin ya da sosyal olayların meydana getirdiği korku ya da kargaşadan faydalanarak,
 • Haksız yere elde bulundurulan ya da taklit anahtarla veya diğer bir aletle kilit açmak “ya da kilitlenmesini engellemek” suretiyle,
 • Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle,
 • Tanınmamak için tedbir alarak ya da yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak,
 • Büyük ya da küçük baş hayvan hakkında,
 • Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle veya bina ya da eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında işlenirse suçlu hakkında beş yıldan on yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

 

Velayet Davası Nedir?
Boşanma davalarında en büyük sorunlardan biri de çocuğun velayetinin kimde olacağı konusudur. Hâkimler velayet konusunda karar verirken çocuğun menfaatini göz önünde bulundurmak zorundadır. Zaten velayet davalarında asıl unsur çocuğun menfaatidir. Boşanma gibi durumlarda, velayet davası kime verileceği, çocuğun hangi ebeveyn tarafından alınacağı, velayeti almayan bireyin çocuğu hangi koşullarda ve ne sıklıkla göreceği tamamen çocuğun menfaati gözetilerek verilen bir karardır.
Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)
Ceza erteleme, TCK.51. Madde ve gerekçesi

Ceza erteleme, mahkeme suçlu olan kişinin suçunu tespit ettikten sonra, mahkeme bu kişinin daha suç işlemez diye düşünmesi halinde hapis cezasının ertelenmesine karar verir.Ceza İnfaz Kanunu hükümlerine göre, suç işleyen kişi işlediği suçtan dolayı cezalandırılır. Fakat bazı şartların bir araya gelmesiyle, kişiye verilen cezanın cezaevinde infazından vazgeçilebilir. Böylece hapis cezasının ertelenmesi olayı gerçekleşir.
Suçu işlediği tespit edilen kişinin, bir daha suç işlemeyeceğine inanılırsa, cezanın ertelenmesine karar verilir. Eğer kişi bu süreyi “iyi halli” şekilde geçirirse mahkeme hapis cezasının infaz edilmiş sayar.
Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı
Boşanmada Edinilmiş Mal ve Kişisel Mal Ayrımı; 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren aile hukuku alanında meydana gelen en önemli yeniliklerden biriside yasal mal rejimi olan mal ayrılığı rejimidir. Yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimi olarak da benimsenmektedir. Edinilmiş mallara katılma rejimi mal ayrılığı esasına dayanmaktadır. Edinilmiş mallara katılma rejimi süresince eşler, kanuni sınırlamalar gizli kalmak şartıyla, mal ayrılığı rejimindeki gibi, sahip oldukları malları yönetme, kullanma ve onlar üzerinde istedikleri gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptirler.
Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka
Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka;

Reşit olmayan ya da hacir altında bulunan çocukların sahip oldukları haklar ve mükellefiyetlere ilişkin hususlar. Bu durum Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Çocuklar üzerinde velayet hakkı anne ve baba tarafından birlikte kullanılır. Anne ve baba velayetin yürütülmesi hususunda anlaşamazlar ise babanın reyi muteberdir. Çocuk küçükken anne ve babasının velayetine tabidirler. Anne ve babanın biri vefatı durumunda ise velayet sağ kalan bireye verilir. Boşanma durumunda ise velayet hakkı, çocukların teslim edildiği bireye aittir.
Boşanma Davası
Boşanma Davası, evlilik yapmış bireylerin, artık evliliklerini sürdüremeyecekleri kanaatine varmaları durumunda hikamet ettikleri son 6 aylık adreslerine bağlı mahkemelere ya da aile mahkemesine başvurarak boşanma davası açabilirler. Boşanma davası türleri ise anlaşmalı boşanma davası ve çekilmeli boşanma davası olarak ikiye ayrılmaktadır. Boşanma Sebepleri, Evlilik birliğinin temelde sarsılması, Anlaşmalı Boşanma, Ortak hayatın yeniden kurulamaması.

Tanıma Tenfiz Davası

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Soybağının Tespiti Davası

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Reddi Miras Nedir?

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Nesebin Reddi Davası

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kamulaştırma Davası

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

Hırsızlık Suçunun Cezası

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hakaret Suçu Nedir ?

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Evlatlığın Mirasçılığı

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Davalarında İştirak

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Araç Değer Kaybı Davası

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aile Konutu Şerhi Nedir

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması