Kamulaştırma Türleri Nedir Kamulaştırma Davası Nedir

 

Kamulaştırma, özel mülkiyete konu olan bir taşınmaza, devlete ait kurum ve kuruluşlarca kamu yararı ilkesi kapsamında el konulması işlemidir.
Yetkili idare, kamu yararına kullanılmak üzere gerekli gördüğü yerleri ve malları kamulaştırabilir. Ancak taşınmazı kamulaştırılacak olan kişilerin de birtakım hakları bulunmaktadır.


Anayasaya göre, devlet ve kamu tüzel kişileri kamu yararı şartıyla özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya belirli bir kısmını kamulaştırmaya yetkilidir. Yani daha açık bir ifadeyle, üzerinde yapı olsa da olmasa da tarlalar, arsalar, araziler ayrıca apartman daireleri gibi taşınmazlar kamulaştırmanın konusu olabilir.


Kamulaştırma işlemini, kamu kurumları ya da kamu kurumlarına bağlı çalışan tüzel kişiler yapabilir. Örneğin bakanlıklar, belediyeler, Kara Yolları Genel Müdürlüğü gibi kurumlar kamulaştırma yapabilir.

 

Kamulaştırma Süreci Nasıl İşler?

 

Kamulaştırmayı yapacak olan yetkili kurum ‘kamu yararı" kararı alır. Bu karar ilgili mercii tarafından kabul görür. Yetkili kurum, kamulaştırılacak taşınmazın kayıtlı bulunduğu tapu sicil müdürlüğüne yazılı şekilde bildirerek, taşınmazın üzerine kamulaştırma şerhi konulmasını isteyebilir. Daha sonra taşınmazın değerini tespit etmek gayesiyle, kıymet takdir komisyonu görevlendirilir. Kıymet takdir komisyonunun tespit ettiği bedel üzerinden taşınmazı pazarlıkla satın almak üzere uzlaşma komisyonu oluşturulur.


Taşınmazın maliklerine yazı yazılarak söz konusu taşınmazı pazarlıkla ya da takas usulü ile satın almak istediğini belirtir. Kamulaştırılacak olan taşınmazın malikinin 15 gün içinde idareye başvurması ile uzlaşma komisyonunca uygun görülen bir tarihte pazarlık görüşmeleri başlar. Bu görüşmelerde, önceden belirlenen bedelin üzerinde olmamak kaydıyla bir anlaşma yapılırsa, tutanak tutulup taraflarca imzalanır. Sonrasında tapuya gidilerek malik taşınmazı, kamulaştırmayı yapan kuruma devreder.


Eğer yukarda belirttiğimiz süreçte sorun olursa, örneğin yürütülen pazarlık görüşmeleri sonuçsuz kalır ise ‘kamulaştırma davası‘ olarak bilinen kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası gündeme gelir.

 

Kamulaştırma Türleri

 

Acele Kamulaştırma

 

Kanunda belirtilen koşulların oluşması durumunda taşınmazın malikine karşı acele el koyma davası açılabilmektedir. Bu kamulaştırma davası kamu yararının gecikmemesi maksadıyla açılmaktadır.

 

Kısmı Kamulaştırma

 

Kamulaştırmayı yapacak olan kurum bazen bir taşınmazın tamamını değil de bir kısmını kamulaştırmak isteyebilir. Eğer bir kısmı kamulaştırılan taşınmazın kalan kısmının değerinde bir düşme olursa, bu kayıp kamulaştırma bedeline eklenerek malike ödenir. Bunun tam zıttı olarak kamulaştırmadan dolayı kalan kısmın değeri artarsa bu kez de bu miktar kamulaştırma bedelinden düşülür. Eğer kalan kısım kullanım için elverişsiz duruma düşer ise malik 30 gün içerisinde kamulaştırmayı yapan kuruma başvurarak kalan kısmın da kamulaştırılmasını isteyebilir. Eğer malik bu başvurusundan hiçbir sonuç alamazsa, kalan kısmın da kamulaştırılması için kamulaştırma davası açabilir.

 

Trampa Yolu ile Kamulaştırma

 

Taşınmazın maliklerinin rıza göstermesi şartı ile kamulaştırılacak olan taşınmazın kamulaştırmayı yapan kuruma ait başka bir taşınmaz ile takas edilmesi koşuluyla yapılan kamulaştırılmadır.

 

Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil Davası Nedir

 

Kamulaştırmayı yapacak olan kurum kamulaştırmayı satın alma şeklinde yapamaz ise taşınmazın malikine karşı yetkili asliye mahkemesine kamulaştırma davası açabilir. Bu, kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili davasıdır. Bu kamulaştırma davası sonucunda malike ödenecek kamulaştırma bedeli saptanır ve taşınmazın idare adına tescil edilmesinin onayı verilir. Kamulaştırma davası kamulaştırmayı yapacak olan kurumun açabileceği bir davadır.


Kamulaştırma bedelinin tespiti için açılan kamulaştırma davası sırasında, taşınmazın bedeli bilirkişi kurulu tarafından saptanır.

 

Kamulaştırma İşleminin İptali

 

Malik, kamulaştırmada sıkıntılı bir durum olduğu talebiyle, kamulaştırma kararının kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içinde iptal davası açabilir. Bu dava sırasında kamulaştırma davası hâkimi herhangi bir işlem yapmaz.

 

Kamulaştırma Maddi Düzeltim Davaları

 

Maddi düzeltim davası, kamulaştırılacak olan taşınmazın maliki tarafından açılabilecek bir davadır. Malik, kamulaştırılacak olan taşınmazına az değer biçildiğini söyleyerek, yetkili asliye hukuk mahkemesine başvurabilir. Burada taşınmazın gerçek değeri mahkeme tarafınca saptanır. Maddi düzeltim davaları da 30 gün içerisinde açılmalıdır.

 

Velayet Davası Nedir?
Boşanma davalarında en büyük sorunlardan biri de çocuğun velayetinin kimde olacağı konusudur. Hâkimler velayet konusunda karar verirken çocuğun menfaatini göz önünde bulundurmak zorundadır. Zaten velayet davalarında asıl unsur çocuğun menfaatidir. Boşanma gibi durumlarda, velayet davası kime verileceği, çocuğun hangi ebeveyn tarafından alınacağı, velayeti almayan bireyin çocuğu hangi koşullarda ve ne sıklıkla göreceği tamamen çocuğun menfaati gözetilerek verilen bir karardır.
Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)
Ceza erteleme, TCK.51. Madde ve gerekçesi

Ceza erteleme, mahkeme suçlu olan kişinin suçunu tespit ettikten sonra, mahkeme bu kişinin daha suç işlemez diye düşünmesi halinde hapis cezasının ertelenmesine karar verir.Ceza İnfaz Kanunu hükümlerine göre, suç işleyen kişi işlediği suçtan dolayı cezalandırılır. Fakat bazı şartların bir araya gelmesiyle, kişiye verilen cezanın cezaevinde infazından vazgeçilebilir. Böylece hapis cezasının ertelenmesi olayı gerçekleşir.
Suçu işlediği tespit edilen kişinin, bir daha suç işlemeyeceğine inanılırsa, cezanın ertelenmesine karar verilir. Eğer kişi bu süreyi “iyi halli” şekilde geçirirse mahkeme hapis cezasının infaz edilmiş sayar.
Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı
Boşanmada Edinilmiş Mal ve Kişisel Mal Ayrımı; 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren aile hukuku alanında meydana gelen en önemli yeniliklerden biriside yasal mal rejimi olan mal ayrılığı rejimidir. Yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimi olarak da benimsenmektedir. Edinilmiş mallara katılma rejimi mal ayrılığı esasına dayanmaktadır. Edinilmiş mallara katılma rejimi süresince eşler, kanuni sınırlamalar gizli kalmak şartıyla, mal ayrılığı rejimindeki gibi, sahip oldukları malları yönetme, kullanma ve onlar üzerinde istedikleri gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptirler.
Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka
Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka;

Reşit olmayan ya da hacir altında bulunan çocukların sahip oldukları haklar ve mükellefiyetlere ilişkin hususlar. Bu durum Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Çocuklar üzerinde velayet hakkı anne ve baba tarafından birlikte kullanılır. Anne ve baba velayetin yürütülmesi hususunda anlaşamazlar ise babanın reyi muteberdir. Çocuk küçükken anne ve babasının velayetine tabidirler. Anne ve babanın biri vefatı durumunda ise velayet sağ kalan bireye verilir. Boşanma durumunda ise velayet hakkı, çocukların teslim edildiği bireye aittir.
Boşanma Davası
Boşanma Davası, evlilik yapmış bireylerin, artık evliliklerini sürdüremeyecekleri kanaatine varmaları durumunda hikamet ettikleri son 6 aylık adreslerine bağlı mahkemelere ya da aile mahkemesine başvurarak boşanma davası açabilirler. Boşanma davası türleri ise anlaşmalı boşanma davası ve çekilmeli boşanma davası olarak ikiye ayrılmaktadır. Boşanma Sebepleri, Evlilik birliğinin temelde sarsılması, Anlaşmalı Boşanma, Ortak hayatın yeniden kurulamaması.

Tanıma Tenfiz Davası

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Soybağının Tespiti Davası

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Reddi Miras Nedir?

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Nesebin Reddi Davası

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kamulaştırma Davası

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

Hırsızlık Suçunun Cezası

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hakaret Suçu Nedir ?

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Evlatlığın Mirasçılığı

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Davalarında İştirak

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Araç Değer Kaybı Davası

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aile Konutu Şerhi Nedir

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması