Soybağının tespiti nedir Soybağının Tespiti Davası

 

Soybağının tespitine ilişkin kanuni düzenlemeler kamu düzenindendir. Bunun anlamı kanuni düzenlemenin tarafların yanı sıra kamu sağlığı ve de düzenini de ilgilendiriyor olmasıdır. Bu durumdan dolayı taraflarca ileri sürülmeyen hususların dahi hâkim tarafından şüpheye yer bırakmayacak şekilde araştırılıp incelenmesi gerekmektedir.


6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu"nun yürürlüğe girmeden önce soybağının tespiti hususunda Türk Medeni Kanunu 284. Maddesi uyarınca uygulanmaktaydı. Bu hükme göre hâkim soybağının tespiti için gerekli kan ve doku örneklerini vermeye rıza göstermeyen davalı aleyhine hüküm tesis edebilmekteydi. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile getirilen yeni düzenleme ile davalının kan ve de doku örneği vermeye rıza göstermemesi durumlarında hâkimin buna davalıyı zorlayabilecek olmasıdır. Özetlemek gerekirse eski uygulamaya göre kaçınmak davalının aleyhine netice doğurabilecekken yeni düzenleme ile davalı kan ve de doku örneği vermeye zorlanmaktadır.


6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 292. Maddesi ile birlikte getirilen bu zorlayıcı uygulama doktrinde birçok tartışmayı da beraberinde getirmiştir.

 

Soybağı Tespiti İçin Genel Açıklamalar

 

Soybağının tespitine yönelik uygulanmakta olan bilimsel yöntemlerin başında kan incelemesi gibi yöntemler gelmektedir. Günümüzde ki tıpta, klasik olarak kan grupları muayenesi, Rhesus Metodu ve de Mn faktörleri metodu olmak üzere üç şekilde kan inceleme yöntemi kullanılmaktadır. Uygulanmakta olan bu metodların tek başına kullanılmasıyla dahi bir erkeğin baba olup olmadığına dair kesine yakın bir netice elde edilebilmektedir.


Bilimsel yöntemlerde ilk olarak kan incelemesi yanı sıra antropobiyolojik ve kalıtımsal muayene metotlarına başvurulmak sureti ile de çocuğun soybağının tespiti yapılabilmektedir. Bu yöntemde ise anne, baba ve de çocuğun kafatası, kemik ve cilt yapılarının karşılaştırmalarına dayanan morfolojik özellikleri araştırılarak erkeğin baba olup olmadığına ilişkin kesine yakın delil edilebilmektedir. Son zamanlarda geliştirilen genetik parmak izi raporları ile de soybağı tespiti yapılabilmektedir.


Soybağının tespitine ilişkin olarak öncelikle mesele nesebin reddi davalarında davacının talep ettiği her durumda hâkimin kan ve de doku alınmasına ilişkin olarak karar verip veremeyeceğidir. Eğer böyle bir durumda karar verilebiliyorsa kişi buna araştırma ve de incelemelerin yapılmasına rıza göstermemesi durumunda dahi buna zorlanabilir mi? Bu ve de bu gibi soruların cevaplarını bulabilmek için öncelik olarak soybağının tespitine ilişkin Türk Medeni Kanunu ve de Hukuk Muhakemeleri Kanunu düzenlemelerini ayrıntılı olarak incelemek ve bu hükümlerin insan hakları ve de anayasa uygunluğu tartılmak gerekmektedir.

 

 

Velayet Davası Nedir?
Boşanma davalarında en büyük sorunlardan biri de çocuğun velayetinin kimde olacağı konusudur. Hâkimler velayet konusunda karar verirken çocuğun menfaatini göz önünde bulundurmak zorundadır. Zaten velayet davalarında asıl unsur çocuğun menfaatidir. Boşanma gibi durumlarda, velayet davası kime verileceği, çocuğun hangi ebeveyn tarafından alınacağı, velayeti almayan bireyin çocuğu hangi koşullarda ve ne sıklıkla göreceği tamamen çocuğun menfaati gözetilerek verilen bir karardır.
Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)
Ceza erteleme, TCK.51. Madde ve gerekçesi

Ceza erteleme, mahkeme suçlu olan kişinin suçunu tespit ettikten sonra, mahkeme bu kişinin daha suç işlemez diye düşünmesi halinde hapis cezasının ertelenmesine karar verir.Ceza İnfaz Kanunu hükümlerine göre, suç işleyen kişi işlediği suçtan dolayı cezalandırılır. Fakat bazı şartların bir araya gelmesiyle, kişiye verilen cezanın cezaevinde infazından vazgeçilebilir. Böylece hapis cezasının ertelenmesi olayı gerçekleşir.
Suçu işlediği tespit edilen kişinin, bir daha suç işlemeyeceğine inanılırsa, cezanın ertelenmesine karar verilir. Eğer kişi bu süreyi “iyi halli” şekilde geçirirse mahkeme hapis cezasının infaz edilmiş sayar.
Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı
Boşanmada Edinilmiş Mal ve Kişisel Mal Ayrımı; 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren aile hukuku alanında meydana gelen en önemli yeniliklerden biriside yasal mal rejimi olan mal ayrılığı rejimidir. Yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimi olarak da benimsenmektedir. Edinilmiş mallara katılma rejimi mal ayrılığı esasına dayanmaktadır. Edinilmiş mallara katılma rejimi süresince eşler, kanuni sınırlamalar gizli kalmak şartıyla, mal ayrılığı rejimindeki gibi, sahip oldukları malları yönetme, kullanma ve onlar üzerinde istedikleri gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptirler.
Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka
Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka;

Reşit olmayan ya da hacir altında bulunan çocukların sahip oldukları haklar ve mükellefiyetlere ilişkin hususlar. Bu durum Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Çocuklar üzerinde velayet hakkı anne ve baba tarafından birlikte kullanılır. Anne ve baba velayetin yürütülmesi hususunda anlaşamazlar ise babanın reyi muteberdir. Çocuk küçükken anne ve babasının velayetine tabidirler. Anne ve babanın biri vefatı durumunda ise velayet sağ kalan bireye verilir. Boşanma durumunda ise velayet hakkı, çocukların teslim edildiği bireye aittir.
Boşanma Davası
Boşanma Davası, evlilik yapmış bireylerin, artık evliliklerini sürdüremeyecekleri kanaatine varmaları durumunda hikamet ettikleri son 6 aylık adreslerine bağlı mahkemelere ya da aile mahkemesine başvurarak boşanma davası açabilirler. Boşanma davası türleri ise anlaşmalı boşanma davası ve çekilmeli boşanma davası olarak ikiye ayrılmaktadır. Boşanma Sebepleri, Evlilik birliğinin temelde sarsılması, Anlaşmalı Boşanma, Ortak hayatın yeniden kurulamaması.

Tanıma Tenfiz Davası

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Soybağının Tespiti Davası

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Reddi Miras Nedir?

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Nesebin Reddi Davası

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kamulaştırma Davası

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

Hırsızlık Suçunun Cezası

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hakaret Suçu Nedir ?

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Evlatlığın Mirasçılığı

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Davalarında İştirak

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Araç Değer Kaybı Davası

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aile Konutu Şerhi Nedir

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması