Uyuşturucu madde bulundurmak uyuşturucu kullanma ve yaptırımları,

 

Uyuşturucu maddeleri (esrar, eroin, kokain ve benzeri) bireysel kullanım amacı ile satın alan ve herhangi bir surette uyuşturucu maddeyi kabul eden ve de kullanma amacı ile bulunduran birey uyuşturucu madde kullanma ya da bulundurma suçu işlemiş olmaktadır (Türk Ceza Kanunu madde 191). Bireysel ihtiyacı aşacak ölçüde uyuşturucu madde bulundurulması durumlarında ise fail, uyuşturucu madde ticareti suçu ile cezalandırılmaktadır.

 

Uyuşturucu Madde Bulundurmak

 

Bu suç türünün maddi unsuru ise uyuşturucu maddeyi bireysel kullanım amacı ile bulundurmaktadır. Failin uyuşturucu maddeyi üzerinde ya da evinde ya da arabasında bulundurmasının suça ve cezaya bir tesiri bulunmamaktadır. Failin uyuşturucu maddeyi yalnız kendi bireysel kullanımı amacı ile ve bireysel kullanım sınırını aşmayacak miktarda bulundurması gereklidir. Eğer fail kendi şahsi kullanımı için değiş başkalarına satmak, vermek ve de kullandırmak amacı ile bulunduruyor ise bu durumda Türk Ceza Kanunu 188. Maddesi uyarınca “Uyuşturucu ya da uyarıcı madde imal ve ticareti” suçu işlemiş olmaktadır.

 

Uyuşturucu Madde Kullanmak

 

Uyuşturucu maddeyi bireysel olarak kullanmak da uyuşturucu suçu bakımından bir diğer suçun işleniş durumudur. Diğer pek çok ülkenin de ceza yasasında olduğu gibi Türk Ceza Kanunu da uyuşturucu kullanmaya, satma ya da kullandırmaya göre nispeten daha hafif bir ceza öngörmüştür.

 

Uyuşturucu Kullanılmasını Kolaylaştırma Suçu

 

Uyuşturucular ve uyarıcı maddeler ile ilgili suçların temel dayanağı kamu sağlığının korunmasıdır. Ceza Kanunu uyarınca uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma maksadı ile özel yer tesis edilmesi, donanım ve malzeme sağlanması suç kapsamında yer almaktadır. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin kullanılması adına güvenli bir ortamın sağlanması, söz konusu maddelerin kullanılması sağlayıcı malzemelerin tedarik edilmesi ve de kullanıma hazır duruma getirilmesi, uyuşturucu ve uyarıcıları kullananların yakalanmasını önleyici tedbirlerin alınması ya da bur tür maddelerin kullanımına ilişkin bilgi verilmesi gibi eylemler uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırma suçu kapsamında yer almaktadır.

 

Uyuşturucu Madde Kullanma Suçunda Etkin Pişmanlık

 

Kullanmak için uyuşturucu ya da uyarıcı madde satın alan, kabul eden ya da bulunduran bireyler, resmi makamlar tarafından haber alınmadan önce, bu maddeyi kimden, nerede ve de ne zaman temin ettiğini merciine haber vererek suçluların yakalanmalarını ya da uyuşturucu ya da uyarıcı maddenin ele geçirilmesini kolaylaştırırsa hakkında cezaya hüküm olmaz.


Bu gibi suçlar haber aldıktan sonra gönüllü olarak, suçun meydana çıkmasına ve de fail ya da diğer suç ortaklarının yakalanmasına hizmet ve yardım eden kişiler hakkında verilecek ceza, yardımın niteliğine göre dörtte birden yarısına kadar indirilir.
Uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanan birey, hakkında kullanmak için uyuşturucu ya da uyarıcı madde satın almak, kabul etmek yada bulundurmaktan dolayı soruşturma başlatılmadan önce resmi makamlara başvurarak tedavi ettirilmesini ister ise cezaya hüküm olmaz.

 

 

Velayet Davası Nedir?
Boşanma davalarında en büyük sorunlardan biri de çocuğun velayetinin kimde olacağı konusudur. Hâkimler velayet konusunda karar verirken çocuğun menfaatini göz önünde bulundurmak zorundadır. Zaten velayet davalarında asıl unsur çocuğun menfaatidir. Boşanma gibi durumlarda, velayet davası kime verileceği, çocuğun hangi ebeveyn tarafından alınacağı, velayeti almayan bireyin çocuğu hangi koşullarda ve ne sıklıkla göreceği tamamen çocuğun menfaati gözetilerek verilen bir karardır.
Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)
Ceza erteleme, TCK.51. Madde ve gerekçesi

Ceza erteleme, mahkeme suçlu olan kişinin suçunu tespit ettikten sonra, mahkeme bu kişinin daha suç işlemez diye düşünmesi halinde hapis cezasının ertelenmesine karar verir.Ceza İnfaz Kanunu hükümlerine göre, suç işleyen kişi işlediği suçtan dolayı cezalandırılır. Fakat bazı şartların bir araya gelmesiyle, kişiye verilen cezanın cezaevinde infazından vazgeçilebilir. Böylece hapis cezasının ertelenmesi olayı gerçekleşir.
Suçu işlediği tespit edilen kişinin, bir daha suç işlemeyeceğine inanılırsa, cezanın ertelenmesine karar verilir. Eğer kişi bu süreyi “iyi halli” şekilde geçirirse mahkeme hapis cezasının infaz edilmiş sayar.
Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı
Boşanmada Edinilmiş Mal ve Kişisel Mal Ayrımı; 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren aile hukuku alanında meydana gelen en önemli yeniliklerden biriside yasal mal rejimi olan mal ayrılığı rejimidir. Yasal mal rejimi, edinilmiş mallara katılma rejimi olarak da benimsenmektedir. Edinilmiş mallara katılma rejimi mal ayrılığı esasına dayanmaktadır. Edinilmiş mallara katılma rejimi süresince eşler, kanuni sınırlamalar gizli kalmak şartıyla, mal ayrılığı rejimindeki gibi, sahip oldukları malları yönetme, kullanma ve onlar üzerinde istedikleri gibi tasarrufta bulunma hakkına sahiptirler.
Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka
Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka;

Reşit olmayan ya da hacir altında bulunan çocukların sahip oldukları haklar ve mükellefiyetlere ilişkin hususlar. Bu durum Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Çocuklar üzerinde velayet hakkı anne ve baba tarafından birlikte kullanılır. Anne ve baba velayetin yürütülmesi hususunda anlaşamazlar ise babanın reyi muteberdir. Çocuk küçükken anne ve babasının velayetine tabidirler. Anne ve babanın biri vefatı durumunda ise velayet sağ kalan bireye verilir. Boşanma durumunda ise velayet hakkı, çocukların teslim edildiği bireye aittir.
Boşanma Davası
Boşanma Davası, evlilik yapmış bireylerin, artık evliliklerini sürdüremeyecekleri kanaatine varmaları durumunda hikamet ettikleri son 6 aylık adreslerine bağlı mahkemelere ya da aile mahkemesine başvurarak boşanma davası açabilirler. Boşanma davası türleri ise anlaşmalı boşanma davası ve çekilmeli boşanma davası olarak ikiye ayrılmaktadır. Boşanma Sebepleri, Evlilik birliğinin temelde sarsılması, Anlaşmalı Boşanma, Ortak hayatın yeniden kurulamaması.

Tanıma Tenfiz Davası

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Soybağının Tespiti Davası

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Reddi Miras Nedir?

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Nesebin Reddi Davası

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebilmesi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmesi

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kamulaştırma Davası

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

Hırsızlık Suçunun Cezası

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hakaret Suçu Nedir ?

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Evlatlığın Mirasçılığı

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Davalarında İştirak

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Araç Değer Kaybı Davası

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aile Konutu Şerhi Nedir

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması