Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen, hukuka aykırı suçları belirleyen hukuk normlarının tümünü içeren hukuk dalıdır.
Ceza hukukunun asıl amacı, kişinin hak ve özgürlüklerini, kamunun düzenini ve güvenliğini, kamu sağlığını ve çevreyi korumak, toplum barışını sağlamak ve suç işlenmesini önlemektir.


Ceza Hukukunda Af


Af, hukukun en eski kurumlarından biridir. Af kurumu,  insanlık tarihi boyunca felsefi, sosyolojik, psikolojik, dini, siyasi ve hukuki açılardan sürekli olarak tartışıla gelen bir kavramdır.


Af, genel olarak kaynağını anayasadan almıştır ve teknik yönü itibari ile de ceza yasalarında düzenlenmiştir. Kesinleşmiş bir cezanın kısmen ya da tamamen infazını engelleyen veya bir başka cezaya dönüştüren ya da kamu davasını düşüren, kesinleşmiş bir ceza mahkûmiyetini tüm hukuki neticeleriyle ortadan kaldıran yasama ya da yürütme organlarının yaptığı bir kamu hukuku tasarrufudur.


Genel Af – Özel Af


Türk hukukunda af, genel ve özel af olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Genel af, ceza ile birlikte suçu da ortadan kaldırır. Özel af ise yalnızca cezayı ortadan kaldırır, suç sabit kalır. Daha açık bir ifade ile genel af, yalnızca mahkûmiyetin bütün cezaî sonuçlarını değil, aynı zamanda eylemin suç olma niteliğini ortadan kaldırır. Oysa özel af, eylemin suçluluk niteliğini değil, hükmedilmiş olan cezayı ortadan kaldırır, azaltır ya da başka bir cezaya çevirir.
Genel ve özel af da kendi içinde ikiye ayrılır. Bunlar ‘toplu" ve ‘bireysel"dir. Yani genel affın “toplu genel af” ve “bireysel genel af”, özel affın “toplu özel af” ve “bireysel özel af” olmak üzere iki çeşidi vardır.


Toplu genel af, belirli suçları işlemiş herkesi kapsar. Bireysel genel af ise, isim olarak belirlenmiş bir ya da birden fazla kişiyi kapsar.
Toplu özel af, belirli suçlardan mahkûm olan herkesin cezasını kısmen ya da tamamen ortadan kaldıran ya da cezasını başka bir cezaya dönüştüren af çeşididir. Bireysel özel af ise, isim olarak belirlenmiş bir ya da birden fazla mahkûmun cezasını kısmen ya da tamamen ortadan kaldıran ya da cezasını bir başka cezaya dönüştüren aftır.


Bu duruma göre, ‘genel af" bir ya da birden fazla kimseleri kapsayabileceği gibi, ‘özel af" da bir ya da birden fazla kimseleri kapsayabilir. Bu sebep ile özel affı bir tek kişiyi, genel affı ise herkesi kapsayan bir af olarak düşünmemek gerekir.

 

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka
Boşanma Davasında Velayet ve Nafaka;

Reşit olmayan ya da hacir altında bulunan çocukların sahip oldukları haklar ve mükellefiyetlere ilişkin hususlar. Bu durum Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Çocuklar üzerinde velayet hakkı anne ve baba tarafından birlikte kullanılır. Anne ve baba velayetin yürütülmesi hususunda anlaşamazlar ise babanın reyi muteberdir. Çocuk küçükken anne ve babasının velayetine tabidirler. Anne ve babanın biri vefatı durumunda ise velayet sağ kalan bireye verilir. Boşanma durumunda ise velayet hakkı, çocukların teslim edildiği bireye aittir.
Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)
Ceza erteleme, TCK.51. Madde ve gerekçesi

Ceza erteleme, mahkeme suçlu olan kişinin suçunu tespit ettikten sonra, mahkeme bu kişinin daha suç işlemez diye düşünmesi halinde hapis cezasının ertelenmesine karar verir.Ceza İnfaz Kanunu hükümlerine göre, suç işleyen kişi işlediği suçtan dolayı cezalandırılır. Fakat bazı şartların bir araya gelmesiyle, kişiye verilen cezanın cezaevinde infazından vazgeçilebilir. Böylece hapis cezasının ertelenmesi olayı gerçekleşir. Suçu işlediği tespit edilen kişinin, bir daha suç işlemeyeceğine inanılırsa, cezanın ertelenmesine karar verilir.
Boşanma Davası Ücretleri, Mahkeme Masrafları Nedir?
Boşanma İşlemleri nasıl yapılır,

Boşanmaya karar veren çiftlerin en merak ettikleri konuların başında Boşanma süreci için gerekli belgeler, Boşanma Davası açma işlemleri nelerdir gibi sorular gelmektedir. Boşanma sürecinin Anlaşmalı yada Çekişmeli olarak farklılık göstermesi de dava sürecini etkilemektedir. Çekişmeli Boşanmalarda dava sürecinin uzun ve sancılı bir süreçte devam etmesi boşanmaya karar veren her iki tarafında beklentilerini karşılayamamakta çoğu zaman her iki tarafta Boşanma kararının sonuçlarından memnun kalmamaktadır.

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmes...

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebil...

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Velayet Davası Nedir?

Tanıma Tenfiz Davası