Vesayet, farklı nedenlerden dolayı, kendi işlerini sürekli olarak yerine getiremeyecek durumda olan ve bu nedenlerden dolayı koruma altına alınması gereken kişilerin korunmasını sağlayan hukuki kurumdur. Vesayetteki asıl amaç, vesayet altına alınan kişinin menfaatlerini koruyarak, onun zarar görmesini önlemektir.
Vasi, yetişkin olmamış kişiler ile kanuni hakları kısıtlanmış kişilere mahkemece atanan yasal temsilcidir. Daha açık bir şekilde anlatmak gerekir ise vasiyi, yasal hakları kısıtlanmış kişiler için “veli” görevi gören kişi olarak tanımlayabiliriz. Vasi, görevini yerine getirirken kusurlu davranışıyla vesayet altındaki kişiye verdiği zarardan sorumludur.

 

  • Vesayeti Gerektiren Haller

Reşit olmayan çocukların normal koşullarda kanuni temsilcileri ebeveynleridir.  Fakat herhangi bir neden dolayı velisi bulunmayan küçüklere, kanunen zorunlu olarak vasi atanır. Bu itibarla yaş küçüklüğü kanunen zorlu vasi atama nedenidir. Velâyet altında bulunmayan 18 yaşından küçük her çocuk vesayet altına alınır.

 

  • Kısıtlama Sebebiyle Vesayet
    • Akıl hastalığı veya akıl zayıflığı sebebiyle vesayet
    • Savurganlık, alkol ya da uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim

 

Hürriyeti Bağlayıcı Hapis Cezası Nedeniyle Vesayet

 

1 yıl ya da daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her kişi kısıtlanır.
Cezayı yerine getirmekle görevli makam, böyle bir hükümlünün cezası kesinleştikten ve hükümlü cezasını çekmeye başladığından itibaren kendisine vasi atanmak üzere hemen yetkili vesayet makamına bildirmekle yükümlüdür.

 

Kişinin Kendi İsteği Üzerine Vesayet Altına Alınması

 

Yaşlılığı, sakatlığı, deneyimsizliği ya da ağır hastalığı nedeni ile işlerini gerektiği gibi yönetemediğini kanıtlayan her birey kısıtlanmasını isteyebilir.

 

Vesayetin Sona Ermesi

 

Küçüklerde Vesayeti Gerektiren Hâllerin Sona Ermesi

 

Küçük üzerindeki vesayet, 18 yaşını doldurması ile kendiliğinden sona erer.
Erginliğe mahkemece karar verilmiş ise, mahkeme aynı zamanda çocuğun hangi tarihte ergin olacağını tespit eder ve bunu duyurur.

 

Hükümlülerde Vesayeti Gerektiren Hâllerin Sona Ermesi

 

Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkûmiyet nedeni ile kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, mahkûmiyet durumunun sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkmış olur.

 

Yetkili ve Görevli Mahkeme

 

Vesayet davasına bakmakla yetkili olan mahkeme, çocuğun ya da kısıtlının yerleşim yerindeki mahkemedir. Görevli mahkeme, Sulh Hukuk Mahkemesi olarak düzenlenmiştir.

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka
Boşanma Davasında Velayet ve Nafaka;

Reşit olmayan ya da hacir altında bulunan çocukların sahip oldukları haklar ve mükellefiyetlere ilişkin hususlar. Bu durum Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Çocuklar üzerinde velayet hakkı anne ve baba tarafından birlikte kullanılır. Anne ve baba velayetin yürütülmesi hususunda anlaşamazlar ise babanın reyi muteberdir. Çocuk küçükken anne ve babasının velayetine tabidirler. Anne ve babanın biri vefatı durumunda ise velayet sağ kalan bireye verilir. Boşanma durumunda ise velayet hakkı, çocukların teslim edildiği bireye aittir.
Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)
Ceza erteleme, TCK.51. Madde ve gerekçesi

Ceza erteleme, mahkeme suçlu olan kişinin suçunu tespit ettikten sonra, mahkeme bu kişinin daha suç işlemez diye düşünmesi halinde hapis cezasının ertelenmesine karar verir.Ceza İnfaz Kanunu hükümlerine göre, suç işleyen kişi işlediği suçtan dolayı cezalandırılır. Fakat bazı şartların bir araya gelmesiyle, kişiye verilen cezanın cezaevinde infazından vazgeçilebilir. Böylece hapis cezasının ertelenmesi olayı gerçekleşir. Suçu işlediği tespit edilen kişinin, bir daha suç işlemeyeceğine inanılırsa, cezanın ertelenmesine karar verilir.
Velayet Davası Nedir?
Velayet Davası Nedir?

Boşanma davalarında en büyük sorunlardan biri de çocuğun velayetinin kimde olacağı konusudur. Hâkimler velayet konusunda karar verirken çocuğun menfaatini göz önünde bulundurmak zorundadır. Zaten velayet davalarında asıl unsur çocuğun menfaatidir. Boşanma gibi durumlarda, velayet davası kime verileceği, çocuğun hangi ebeveyn tarafından alınacağı, velayeti almayan bireyin çocuğu hangi koşullarda ve ne sıklıkla göreceği tamamen çocuğun menfaati gözetilerek verilen bir karardır.

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmes...

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebil...

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Tanıma Tenfiz Davası