Türk hukuku kişinin adını değiştirmesi nasıl olur; Ülkemizde adın değiştirilmesi Türk Medeni Kanunu ve Nüfus Kanunu kapsamında düzenlenmiştir.

 

Günümüzde toplumsal yapının özellikleri oldukça kısa sürede değişim göstermektedir. Bu durumun bir yansıması olarak geçmişte aile bireylerinin tercihine göre konulan isimler zamanla kişi üzerinde bir takım rahatsızlıklar doğurabilmektedir. Örneğin bir zamanlar toplumda yaygın bir şekilde kullanılan “Satılmış” ismi günümüzde alay ve gülünç konusu olarak algılanabilmektedir. Bununla birlikte kişinin hayatında sonradan ortaya çıkan durumlar hâlihazırdaki isminin kötü anılmasına yol açabilmektedir. Yine kişiler sahip oldukları isimlerle kendi karakterleri arasında ilişki kuramamakta bu durumdan dolayı mutsuzluk duyabilmektedir. Buna benzer durumlarda günümüzde sıklıkla başvurulan işlemlerden biri isim değişikliğidir. Türk Hukukuna göre bu işlemin yapılabilmesi için Medeni Kanunun 27. maddesine göre isim değiştirme davası açılması gerekir.


Türk Medeni Kanunu"nun 27. Maddesine göre haklı sebeplerin varlığı halinde mahkeme kararı ile adın değiştirilmesi mümkündür. Hangi hallerin haklı sebep olacağına hakim kanaat getirir. Hakim adın değiştirilmesi davasında, adının değiştirilmesini talep eden kişinin kişisel, ekonomik ve sosyal çıkarlarını düşünerek karar verir.

 

Yerel Mahkemelerin ve Yargıtay"ın kabul ettiği ve adın değiştirilmesini uygun gördüğü haller şu şekilde sıralanabilir;

 

 • Gülünç, çirkin ve toplumda küçük düşüren anlamlar ifade eden adlar,
 • Söylenmesi, yazılması ve anlaşılması güç olan adlar,
 • Kişinin yabancı olduğu izlenimi uyandıran adlar,
 • Milli kültüre, örf ve adete uygun olmayan adlar,
 • Mensubu olduğu dini değiştirdiği için değiştirilmek istenen adlar,
 • Tek başına gülünç olmayıp; adın ve soyadın birlikte kullanımından kaynaklı gülünç anlamlar taşıdığı için değiştirilmek istenen adlar,
 • Kişinin ülke içinde kötü şöhrete sahip olan bir ailenin mensubu olduğu izlenimi uyandıran adlar,
 • Kişinin yılarca ailede ve sosyal çevresinde başka bir adla tanınmış olmasından kaynaklı sahibi hakkında şüphe uyandıran adlar

 

Kişinin Adını Değiştirmesi Davasını Kimler Açabilir?

 

Ad değiştirme kanunda belirtilen kişiye sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Tam ehliyetliler, sınırlı ehliyetliler davayı kendileri açabilir. Sınırlı ehliyetsizler yasal temsilcileri vasıtasıyla adının değiştirilmesini talep edebilir.

 

Kişinin Adını Değiştirmesi Davası Nerede Açılır ve Herhangi Bir Sürece Tabi Tutulur Mu?

 

Adı değiştirilmesi davası kişinin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesinde eğer Türkiye"de ikametgahı yok ise Ankara"da açılır. Her ne kadar 6100 sayılı kanuna göre adın değiştirilmesi çekişmesiz yargı içine alınmış ve çekişmesiz yargıda da görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi gösterilmişse de; nüfus hizmetleri kanununda görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu açıkça belirtilmiştir. HMK m.383" de ‘"Çekişmesiz yargı işlerinde görevli mahkeme, aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece sulh hukuk mahkemesidir."" şeklinde düzenlenmiştir. 5490 Sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu"nda görevli mahkeme açık hükümle Asliye Hukuk Mahkemesi olarak belirlenmiştir. Adın değiştirilmesi davasında hasım nüfus müdürlüğü olduğu için davalı olarak nüfus idaresi gösterilir.


Adın değiştirilmesi davası her hangi bir süreye tabi olmadığı gibi yalnızca bir kere açılabilir. Adın değiştirilmesi ile adın düzeltilmesi her ne kadar aynı dava gibi gözükse de birbirinden farklı iki davadır. Adın değiştirilmesi nüfus kütüğünün düzeltilmesi isteminden ibarettir. Yeni bir ad eklenmesi talebi de ayrı bir dava konusunu oluşturmaktadır. Yargılama süreci adın değiştirilmesi davası ile benzerlik gösterse de ayrı bir dava konusudur.


Adın değiştirilmesi davası görülürken Cumhuriyet Savcısı, Nüfus Müdürü veya nüfus memuru hazır bulunur. Adın değişmesi kişisel durumları etkilemeyecektir. Kişi erkek ise erkek, kadın ise kadın, bekar ise bekar olmaya devam edecektir.


Adın değiştirildiğinin nüfus kütüğüne kaydı ve yerel gazetede ilanı zorunludur. Adın değiştirilmesine karar veren mahkeme kesinleşen kararı ilgili nüfus müdürlüğüne bildirir.


Adın değişmesinden zarar gören kişiler değişikliği öğrendiği andan itibaren 1 yıl içinde dava açarak adın değiştirilmesi kararının kaldırılmasını talep edebilir.

 

Adın değiştirilmesi için mahkeme tarafından talep edilen belgeler;

 

 • 2 adet tanık (Tanıkların birinin aile dışından kişinin iş arkadaşı, komşusu, okul arkadaşı gibi sosyal çevresinden olması faydalıdır.)
 • Sosyal çevresinde uzun yıllardır tanındığı ad ile adını değiştirmek istiyorsa bunları ispatlar nitelikte yazılı deliller (mektuplar, mailler, facebook-instagram-twitter gibi sosyal medya isimleri)
 • Vekaletname çıkarılırken bu haklar kişiye sıkı sıkıya bağlı haklar olduğundan vekâletnameye (Nüfus davaları açmaya, isim-soyisim değiştirmek için dava açmaya) şeklinde ibarenin MUTLAKA eklenmesi gereklidir.

Adın değiştirilme davaları basit yargılama usulüne tabi davalar olup mahkemelerin iş yoğunluğuna göre 2 ile 6 ay içerisinde karara bağlanmaktadır.

 

Boşanma Davasında Velayet Ve Nafaka
Boşanma Davasında Velayet ve Nafaka;

Reşit olmayan ya da hacir altında bulunan çocukların sahip oldukları haklar ve mükellefiyetlere ilişkin hususlar. Bu durum Medeni Kanunda düzenlenmiştir. Çocuklar üzerinde velayet hakkı anne ve baba tarafından birlikte kullanılır. Anne ve baba velayetin yürütülmesi hususunda anlaşamazlar ise babanın reyi muteberdir. Çocuk küçükken anne ve babasının velayetine tabidirler. Anne ve babanın biri vefatı durumunda ise velayet sağ kalan bireye verilir. Boşanma durumunda ise velayet hakkı, çocukların teslim edildiği bireye aittir.
Ceza Erteleme Nedir? (Tck. 51.Madde Ve Gerekçesi)
Ceza erteleme, TCK.51. Madde ve gerekçesi

Ceza erteleme, mahkeme suçlu olan kişinin suçunu tespit ettikten sonra, mahkeme bu kişinin daha suç işlemez diye düşünmesi halinde hapis cezasının ertelenmesine karar verir.Ceza İnfaz Kanunu hükümlerine göre, suç işleyen kişi işlediği suçtan dolayı cezalandırılır. Fakat bazı şartların bir araya gelmesiyle, kişiye verilen cezanın cezaevinde infazından vazgeçilebilir. Böylece hapis cezasının ertelenmesi olayı gerçekleşir. Suçu işlediği tespit edilen kişinin, bir daha suç işlemeyeceğine inanılırsa, cezanın ertelenmesine karar verilir.
Boşanma Davası Ücretleri, Mahkeme Masrafları Nedir?
Boşanma İşlemleri nasıl yapılır,

Boşanmaya karar veren çiftlerin en merak ettikleri konuların başında Boşanma süreci için gerekli belgeler, Boşanma Davası açma işlemleri nelerdir gibi sorular gelmektedir. Boşanma sürecinin Anlaşmalı yada Çekişmeli olarak farklılık göstermesi de dava sürecini etkilemektedir. Çekişmeli Boşanmalarda dava sürecinin uzun ve sancılı bir süreçte devam etmesi boşanmaya karar veren her iki tarafında beklentilerini karşılayamamakta çoğu zaman her iki tarafta Boşanma kararının sonuçlarından memnun kalmamaktadır.
Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu Nedir? (Tck 299)
Cumhurbaşkanına hakaret suçunun unsurları (Y16CD-K.2017/4807):

Cumhurbaşkanına hakaret suçu, kişilere ve şerefe karşı suçlar içerisinde değil Devlete karşı işlenmiş suçlar bölümünde düzenlenerek Devleti temsil eden Cumhurbaşkanlığı makamının saygınlığının korunması amaçlanmıştır. Devlete karşı işlenen suçlardan bir kısmının gerçek mağdurunun makamı temsil eden gerçek kişi olmakla birlikte, devlete dair hukuki yararın korunması, kişiye nazaran daha üstün tutulmuştur.
Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunun Cezası (Tck 299)
Cumhurbaşkanına hakaret suçunun cezası şu şekildedir (TCK m.299):

Cumhurbaşkanına hakaret eden kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır TCK m.299/1).
Suçun alenen işlenmesi hâlinde, verilecek ceza altıda biri oranında artırılır TCK m.299/2).
Bu suçtan dolayı kovuşturma yapılması, Adalet Bakanının iznine bağlıdır TCK m.299/3).
Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu (Tck 299) Yargıtay Kararları
Cumhurbaşkanına “Hırsız, Katil, Yezit” Demek Suç mudur?

Cumhurbaşkanına Hakaret Suçunda Aleniyet Unsuru.Zincirleme Şekilde Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu.İnternetten Facebook Üzerinden Cumhurbaşkanına Hakaret.Cumhurbaşkanının Kaçakçılık Yapanlara İzin Verdiğini Söylemek Suç Değildir.Kovuşturma izni Alınmayan Konudan Yargılama Yapılamaz.Gazetecilik ve Basın Yayın Yoluyla Cumhurbaşkanına Hakaret Suçu.
İnternet Hukukunda Sorumluluk Ve Kavramlar
İnternet hukukunda;

İnternet yoluyla yayınlanan içerikler nedeniyle kişisel sorumlulukların belirlenmesi için bazı kavramlar kullanılmaktadır. İnternetten içerik kaldırma veya erişimin engellenmesi kararı talep dilekçesinde veya 5651 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan itirazlarda şu kavramlara dikkat edilmelidir;
E-Tespit, İçerik Sağlayıcı, Yer Sağlayıcı, Erişim Sağlayıcı
İnternetten İçerik (Görsel,Video,Haber,Yorum) Kaldırma-Erişimi En...
Kişilik hakkı ihlal edilen kişi;

İçeriğin kaldırılmasını veya erişimin engellenmesini isteyebilir (5651 sayılı Kanun m.9/1). Kişilik haklarının ihlali, hukuken bireye karşı işlenen bir “haksız fiil” olarak kabul edilmektedir. Kişilik haklarına yapılan her saldırı bir haksız fiildir, ancak her haksız fiil suç teşkil etmez. Suç teşkil etmese bile internet yayını üzerinden yapılan her türlü kişilik hakkı ihlali nedeniyle erişimin engellenmesi kararı verilebilir.
İnternette Suç İşlenmesi Nedeniyle İçeriğin Kaldırılması Ve Erişi...
Aşağıdaki suçların işlendiği konusunda yeterli şüphe sebepleri varsa erişimin engellenmesi kararı verilebilir (5651 sayılı Kanun m.8/1):

İntihara yönlendirme (madde 84),Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194), Müstehcenlik (madde 226),Fuhuş (madde 227),Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama (madde 228),5816 sayılı Atatürk aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun"da yer alan suçlar.

6284 Sayılı Kanun Ailenin Korunması

Aile Konutu Şerhi Nedir

Aile Konutu Kavramı Ve Aile Konutu Tahliyesi

Aldatılan Eşin Üçüncü Kişiye Açacağı Tazminat Davası

Araç Değer Kaybı Davası

Boşanma Davası

Boşanma Davasının Mirasçılar Tarafından Sürdürülmesi

Boşanmada Edinilmiş Mal Ve Kişisel Mal Ayrımı

Ceza Davalarında İştirak

Ceza Hukukunda Genel Af Ve Özel Af

Ceza Hukukunda Taksir Nedir?

Çiftlik Bank Nedir. Piramit Satış Sistemleri

Cinsel Taciz Ve Kanundaki Yeri

Çocuk Düşürtme, Düşürme Ve Kısırlaştırma Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Suçu

Çocukların Cinsel İstismarı Ve Cinsel Suç Mağdurlarının Muayenesi

Ehliyete El Konulmasına İtiraz, Ehliyete El Konulması Sebepleri

Etkin Pişmanlık Ceza İndirimi Nedir

Evlatlığın Mirasçılığı

Gayrimenkul Satış Vaadi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir? Hagb Nedir?

Hakaret Suçu Nedir ?

Haksız El Atmanın Önlenmesi Ve Ecrimisil Talebi

Hırsızlık Suçunun Cezası

Hükümlüler Ve Küçük Çocuk Açısından Vasi Atanması

İddet Müddeti Nedir? İddet Müddetinin Kaldırılması

İlaçların Yanlış Kullanımı Ve Hukuki Sorumluluk

İnternet Üzerinden Dolandırıcılık

Kamulaştırma Davası

Kasten Adam Öldürme Suçu Nedir

Kasten Adam Yaralama Suçu Ve İndirim Sebepleri

Katılım Payı Alacağını Davası Nedir

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin Unsurları

Mal Rejimi Davaları Ve Türleri

Marka Ve Marka Hakkının Korunması Davaları

Miras Hukukunda Ortaklığın Giderilmesi Davası

Miras Hukukunda Saklı Pay Nedir ?

Miras Hukukunda Zümre Sistemi

Miras Bırakanın Kredi Borcunun Hayat Sigortası Tarafından Ödenmes...

Murisin Banka Hesabındaki Paranın Mirascılar Tarafından Çekilebil...

Muvazaa Ve Mirastan Mal Kaçırma Nedir

Nesebin Reddi Davası

Nitelikli Yağma (Gasp) Suçu Nedir ?

Reddi Miras Nedir?

Sağlık Hukuku Ve Malpraktis

Soybağının Reddi Davası Nedir?

Soybağının Tespiti Davası

Suça Yardım Etme Ve Cezası (Tck 39)

Suçta Tekerrür Ve Mükerrirlere Özgü İnfaz

Apostil Nedir? Tanıma Tenfiz Davası.

Tapu İptal Ve Tescil Davası

Tehdit Ve Şantaj Suçu Nedir?

Trafik Kazası Nedeni İle Tazminat Davası

Trafik Kazası Sonucu Taksirle Öldürme Suçu

Türk Hukuku Kişinin Adını Değiştirmesi Nasıl Olur.

Uyuşturucu Kullanma Ve Yaptırımları

Uyuşturucu Ticareti Yapma Ve Yaptırımları

Velayet Davası Nedir?

Tanıma Tenfiz Davası